Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1390 / sid 59 (AID: v206170.b1390.s59, NAD: SE/VALA/0382503)
58
knechterna, Kåhnan dömbdes att bötha 20 mkr S.rm.t hwilcken
sleet rijs proportionaliter, och således plichtade med kropp sin, na[..]
qvæ non habet in ære luet in corpore.
 
Wälb:ne H.r Axel Kåhse dömbdes att betala och ähreläggia till Åkes 
Syster i Sommarsäthe 2 dal.r S.rm:t, dem han henne medh [..]
ta skylldigh fans contentera och betala.
 
Samma dagh frijkallades Jngiärd Jönsdotter i ijffla i Liunga
Sochn för een koo som Åke i Sommarsäthe aff henne præ-
tenderade, effter hon är död och omkommen.
 
Samma dagh uppdrogh Nils Jönßon i Kånna all sin och sin hustrus
haffwande skattejord som är ½ fierding uthi Skattegården i Kånna,
som länge leegat öde, och tillägnade den in under Oluff Anderßon
i Gnustorp och deß Arffwingar /: hwilcken derföre rustar :/ ewärdeligen
att behålla, hwilcket effter partternars begiäran fattades uthi Protocollet
 
Samma dagh anklagade Ländzmannen Nils Jonßon i Brusarp drängen
Jöns Jönßon i Biärnhullta torpp, frälße i Giötheryd Sochn, som be-
lägrat een tillförenne oberychtat pijgha, Swenborgh Swensdotter Ijsiöija
frällße i Hamnada Sochn, och med henne Oächta barn sammanafflat,
hwarföre drängen dömbdes att bötha 40 mkr och kånan 20 mkr drän-
gen dömbdes effter Praxin och een uhrminnes sedwara här i
Häradet, att gifwa till barnefödan 1 koo och 1 tunna Sädh.
 
Samma dagh frijsades Gumme i Mahråhs för den prætension
Nembl.n 4:ra ½ Rijkzdr som Smeden i Liungby aff honom præten-
derar, effter han Gumme Edeligen med hand å book swoor
sigh ingen halfföhre wara honom eller Smedens hustru skylldigh.
 
Samma dagh anklagade Rättaren Åke i Sommarsäthe een 
Änckling Oluff Kiälleßon i Miäryd frälße, som belägrat een till
förenne besuffwen Kåhna Kierstin Knutzdotter, med effter
dhe bäggie begiärade emillan hwar andra få uppbyggia ett Christe-
ligit ächtenskap, hwar igienom hon Kierstin således blifwer
 
  /: re-
59
restituerader, alltså effterlätz dem sådant så mycket TingzRät-
ten anstod, der uthi att disponera, blifwandes dhe bägge emed-
ler tijdh libererade för civilt straff och det in favorem matrimonii.
 
Effterskrefne ginge i bårgen för Måns i Kornbärgha, att han
ästkommande Ting infinner sigh till swars för det uppkomne
rychte att colluderat i denne Krijgztijden med Snapphanar.
 
Trulls i Örnahollma i Hallaryd Sochn,
  Påhl i Kråkerydh i Samma Sochn.
  Nils i Kallshullt i samma Sochn,
  Larß Kiällaßon i Skiöllsböke i Giötheryd Sochn.
 
Samma dagh resolverades ett änckian Karin i Lammakulla
skall betala Zachris Krååk 24 dal.r S.rm.t man 14 dagars
förlopp, hwar effter alla dem emillan warande räkninger skola
wara dödade, nulliterade, upphäfne och aff intet wärde.
 
Samma dagh androgh Ländzmannen Kiähl Anderßon den saken
beträffande Bengt Jonßon i Skarppa by, hwilcken uppå sidsta
Ting remitterades hijt till detta Tinget, då i defect aff wittnen
och beskylltes bijtit een i munnen, och stungit een annan i
armen uthi een lijkprocess; och såsom Ländzmannen medh
inga skiähl kunde honom sådant öffwerbewijsa, ehuru wäl han
hade den framme som dhe säijia blifwit bijten och den som skulle
blifwit stungen, der till medh nekade dhe bägge samma factum,
Alltså kunde Rätten sigh der medh intet wijdare befatta, uthan be-
fallte Ländzmannen sigh om samma gierning wijdare infor-
mera, och om möijieligit är skaffa der på bewijs till nästa Ting.
 
Samma dagh beordrades Nämbdemännen Per Jonßon i Snälßbö-
ke, Joen i Wiggåsa, Larß i Wästerhullt, och Per Joenßon i Bärg-
hem, att reesa till Hallarp och besichtiga husen upå wälb:ne
fru Karin Stråles tienares Jsac Perßons reqvisition och begiäran.
 
  /: Samma
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1390 / sid 59 (AID: v206170.b1390.s59, NAD: SE/VALA/0382503)