Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1160 / sid 13 (AID: v206170.b1160.s13, NAD: SE/VALA/0382503)
12
det samma nött, eller med honom der om i råde warit, alltså li-
bererades och frijkiändes hon der ifrån /4/ men tiuffkåhnan
Kierstin Persdotter för bodzdrätt, dömbdes att bötha 3 marker
i kraft aff det 30 Cap. i Tiuffmb. L.L.
 
Wed samma tillfälle uppstegh för Rätten Cronones Befall.n
wälbet:de Abraham Liungbergh, och begiärade att dhe som 
nedtystat den tiuffsaken, hwaruthi Konungens, Häradetz och
Måhlsägandesn interesse verserar, och således giordt sigh
der aff dhlachtige, måtte exemplariter blifwa straffade, som
föregåfwes warit Nämbdemännen Simon i Wästerhullt,
Per Anderßon i Bärghem och Joen i Wiggåsa; deßlijkest
Ländzmannen Nils Jonßon som wetat att een sådan sak
warit förlijkt, och i så måtto colluderat med uthi den saken,
Nembl.n efter Anstående Ambetesplicht den samma icke
för Rätten andragit, anklagat och der öffwer domb begiä-
rat, men såsom dhe derföre icke nu woro citerade,
alltså differerades detta ährende till nästa Ting, giörandes
partterne der med affträde.
 
Samma dagh eftter wydlyftigt tahl och gienswahr, emillan
hustru Ingrid Jönsdotter och Boo Bengtzson i Stahullt, be-
träffande 10 Rdl.rs skuldfordran hon aff Boo prätendera-
de, afflade Nämbdemannen Åke i Båckaboda sampt Jon Mån-
son i Stahullt såsom opartyske och ombudne wittne, edeligen
deras wittnesbörd, att Simons fader i Stahullt Joen, rätt
mäteligen war skylldigh Bengt i Sommarsäthe 19 Rdlr haff
wandes han Joen i lijfztijden samma 10 Rdlr intet betalt, men
effter hans Son Simon Kom till att possidera den effterle-
mnade sin faders Ägendomb, och dhe tijo Rdlr i lijfztijden ic-
ke heller betalt, oansedt han det lofwat willia præstera effter sin
faders död, alltså resolverades att Simons effterlåtne hustru
Märtta Olufzdotter i Stahult samma 10 Rdlr skall Contentera,
 
13
Bengtz hustru i Sommarsäthe, Emot offwanbe:te domb
appellerade Boo Bengtzson intra fatalia, till den h.de Lagh-
mans Rättens wijdare godtfinnande med sine 3 marker S.rm.t
 
Samma dagh inställte sigh för Rätten, fendrichen Anders
Arendtzson i Wrå Sochn, hwilcken är pådömbt befrya sigh sielf
tolftte Eedeligen, icke wara dödzwållande eller baneman uthi det
passerade bastionerade han föröfwat uppå ett obekant qwin-
folck, hwilcket ransakningen uthi 1678 åhrs dombprotocoll
aff d 9 Decemb: omständeligen uthwysar, präsenterandes
sine Edegiärdzmän, såsom och begiärade aff Rätten få till
stånd prästera samma honom pådömbde Eedegång, hwilcket och
Rätten honom bewilliade, läggiandes han der med hand å 
book, och bedyrarandes sigh wed Gudh och hans helliga Evangelium
sigh intet wara dödzwållande hwarcken sielff eller igienom andra han
der till ombedit uthi samma obekante Qwinfolckz död, så santt
honom Gud skulle hielpa till lyff och Siäl, hans edegiärdzmän
som woro /: så mycket rätte witterligit war alla ährlige och rede-
lige män, Nembl.n Majoren Bengt Nilßon, Swen i 
Åkerbärhullt, Larß i Hiorßeryd, Swen Perßon i Stråalt, Jöns
i Skogaryd, Erland i Åkerberhullt, Larß Gudmundßon i Stråalt,
Per Gudmunßon i Ämmeboda, Nanne Swenßon i Ryd, Larß
i Hyullt, och Otte Perßon Ibm, aff lede eftter dommare Regler-
na Juramentum credulitatis, att aff det umgiänge dhe med honom
plägat, och den wetenskap dhe hade om saken, trodde dhe hans Eed
i dagh gången wara reen och icke mera, hwarförr blifwer han
ifrån dråpet förmedelst dhe skiähl in actis aff TingzRätten i 
kraft aff det 19 Cap. i Tingmb. alldeles ledigh och fryährkiänd och
dömbd, hwar med partterna giorde affträde.
 
Wed samma tillfälle Anklagade Ländzmannen Nils Jonßon i Brusarp 
ratione officy förbe.te Fendrich Anders Arendtzson, som skulle 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1160 / sid 13 (AID: v206170.b1160.s13, NAD: SE/VALA/0382503)