Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1630 / sid 107 (AID: v206170.b1630.s107, NAD: SE/VALA/0382503)
106
Ehuru wäl Sweriges Lagh uthi dhe 11 och 12 Capitler dråpmb. med
wåda i L.L. och det 10 i Stadzlagen ejusdem tituli, pardonerar och befrijar
een öffwer mage mehra än Siu åhra och minna än 15 åhra för willian-
de drååp ifrån dödzstraffet att lijda, effter Gudz Lagh Gen: q. v. 5. et 6.
den som uthgiuter Menniskio blod, hans blod skall aff Menniskior uth-
guten warda, förtij Gud haffwer giordt menniskione effter sitt beläte,
Jtem Exod. 21. om någor går sin nästa effter med argheet och dräper ho-
nom med försååt, then skall tu taga ifrån mitt alltare, så att man
skall dräpa honom, lijkwist såsom denne Matthes Hindrickzson (1)
warandes pubertati proximus, doch under 15 åhr som Nämbden
Judicerade, synes wara capax doti, och præcocis malitiæ, hwilc-
ket præsumeras klarare än som Solen, aff dhe månge försåtelige
drååp han bekiänner sigh föröfwat i teratis vicibus, nämnandes
Sweriges Lagh uthi offwanbe.te capitell, intet flere än ett drååp
som een öffwermage skall giöra, då han i anledning aff Lagh ifrån
dödzstraffet befrijas, pröfwas der till med denne Matthes Hind-
richßons onsska wara så stoor, att hon Supplerar och uppfyller Ålders
defect, thy dhe facta räknas intet ibland öffwermaga gierningar
liggia i skougar och buskar, och animo occidendi på försåteligit
wijs och åthskillige tijder, den eena effter den andra mörda, är och
(2) giärningen 6 atrocitatem criminis så groof som Rätten
dömbde, att den poena arbitraria är oförsonligh och inexpiabel,
nam poena erit delicto conformis, ut inter utrumgz sit ana-
logia (3) samma sin giorde bekiännelße haar Matthes Hind-
richzson giort för Rätten beskiedeligen, godwilleligen och uthan
det ringaste trugh, haar och stått wed den samma constanter,
och uthan twetalen hoos Larß i Höreda, som honom fålgt till och
ifrån Hallmstad, alltså torfwa ther ey wittne tilltalas, för thy att
så mycken är kiänd saak som skiärskuten eller med wittnen tillbu…
den i argum: Cap:tis 11 § 1. dråpmb. med willia i S.L. (4) posito
sed non concesso, skulle han Matthes Hindrickzson nu slippa
med lijfwet, pröfwade Rätten honom Allaredo wara uthi slijke grofwe
skiällmastycken uppamnat och inhabituerat aff Snapphane-
 
  /: capi-
107
Capitenen deß skiällmske fader, att den wed tilltagande ållder, eller och
i framtijden kommande krijgh skulle patrizera, och i så måtto blifwa
een exemplar skiällm och Snapphane, det dageligh förfarenheten i deße
krijgztijder igienom månge exempel /: tröste Gudh :/ nogsampt besan-
nat, nam semel malus Semper præsumitur malus;     Allt för den
orßaken skull och aff dhe pondereuse skiähl in actis, dömbdes offtabe:te
Matthes Hindrichzson för sine föröfwade gierningar sigh sielfwom
till ett rättmätigt straff, Jämbwäl androm slijkom bofwom till sky
och wahrnagell, lijff sitt mista och hallshuggas, i krafft aff Gudz och
Sweriges Lagh, sedermehra må kroppen nedergrafwas i galghbacken aff
skarprättaren, hwilcken moderation, ehuru wäl han är något alien ifrån
andra Snapphanars straff, som eendeles plägha lefwandes råbråkas, eende-
les uthan råbråkande steglas som rebeller, och dhe hwilcka emot wår
Allernådigste konung och fädernesland fört Affwogh skiöld, Rätten
pröfwade så wijda skiähligh att imputera deß ungdomb, som han
ännu icke till sine Lagha åhr är kommen, och sådant allt med rätta;
Behagar Höghwälb:ne H.r Landzhöfdingen denna domb /: förra än
Executionen skier :/ med H.s Kongl. May:tt wår allernådigste Kongung
och herre eller med höghlofl. Kongl. HoffRätten communicera,
sådant lembnas i deß godtfinnande.
 
Sidst producerade Gevaldier karlen Larß i Höreda een löhskåna
wedh Nampn Lißbeth Månsdotter, som nu nyligen är kommen
ifrån fälltet, och tagit sitt hemwist i be:te Höreda såsom ett annat
inhyses Qwinfolck, hwilcken öffwertygades för någre åhr se-
dan gått bortt här uthur häradet neder till Danmarck haf-
wandes, hwarföre blef TingzRätten der öffwer förorßakad
fråga henne hwilcken som fadren war till samma barn, der
till hon swarade.
1.) Att Måns Påhlßon i Reeplösa frälße, war fader till sam-
ma barn, men enär man att tijden begynte arguera sådant hennes före-
gifwande wara osanfärdigt, bekiände hon det een dräng Jöns
som tiente ihoop med henne den tijden hoos Ländzmannen
 
  /: Jöns
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1630 / sid 107 (AID: v206170.b1630.s107, NAD: SE/VALA/0382503)