Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1240 / sid 29 (AID: v206170.b1240.s29, NAD: SE/VALA/0382503)
28
blifwit öffwertalt till det dem emillan passerade kiötzlige umgiänge, be[..]
gandes sigh der jämpte, att hennes eendeste Clenodium som bestod uthi deß Ky[..]
wava henne i så måtto aff sin då warandes huusbonde /: hwilcken heller skulle
vit custos pudicitiæ :/ betaget, om sitt förde lefwerne tillförenne, inlade [..]
uthi Rätten inneslutne Attestata; henne till wederbörligit answar, in[..]
sigh offwanbe:te Befall.n Anders Ryman, som icke kunde neka, uthan icke [..]
emillan är kiötzligit umgiänge förelupit, men att han skulle lofwat henne [..]
got ächtenskap, eller och henne under dhe promisser besufwet, nekade han d…
till eenständigt, uppwijsandes een förlijkningzskrifft dem emillan sluten, aff
Bollmaryd d 15 Augustj 1678. förmeenandes med den slijkt insprå[..]
hon effter slutet Contract och förlijkning giör, kunna nullitera och förlägg…
och hon nu der med komma post festum, hon der emot cultu verecund[..]
wille ährhålla, sigh då Contractet slötz, om sådant icke kunna mentionera, u[..]
det öffriga begiärade Befall.n att han och hon för begånget lägersmåhl [..]
te få undergå civil plicht, williandes och effter den ingångne krafftelige för[..]
ningen, den hon sielf godwilligt underskrifwit, som och med trowärdige wittne
bekräfftad är, sigh regulera och ställa, affslåendes willia med henne ingå någ[..]
ährligit ächtenskap, och således restituera henne sin förlorade honeur, ehur[..]
flijtigt Rätten honom der till förmanade, hwilcket måhl Rätten togh ad
deliberandum, och fandt skiäligt för effterfölliande skiähl det samma till [..]
randum Consistorium Wexionense remittera, Alldenstund hon (1) berätt[..]
det Befall.n förra än hon fick ringen och brukat så månge persvasion
intet fått tillstånd med henne något kiötzligit umgiänge föröfwa, h[..]
aff föllier (2) det hon låtit sigh besåfwa uthi tanckar, det Befall.n [..]
le willia sigh med henne för medelst ährligit ächtenskap sedermehra
låta (3) är och een främling här å ortten, deßlijkest ett faderlöst barn
(4) tillförenne förhållit sigh ährligen och wäl 85) är ett wackert
snällt qwinfolck, och beklageligit det hon till något ährligit ächtenskap
så frampt Befallningzmannen det aff slår, intet lärer komm[..]
effter hon lijdet Capitis diminutionem, och emädan detta synes [..]
ra een Causu conscientiæ, dy fantt Rätten skiähligt den samm[..]
under Venerandi Consistorij censurerande ställa.
 
29
Anno 1679. d 17 Junij, hölltz ordinarie SommarTing medh
Allmogen aff Sunnerbo Härad, å rättan Tingstad Hamnada, öffwer-
warandes Assessoren och häradzhöfdingen wälb:ne H.r Nils Nilßon Lin-
degreen, sampt närwarandes Cronones Befallningzman wälbet:de Abra-
ham Liungbergh, deßlijkest undertecknade häradz Nämbdemän,

  Joen i Wiggåsa, Per Jonßon i Snälßböke,
  Knut i Biärnaryd,
Joen Kråk.
  Joen i Siuhullt, Knut i Ößlöff,
  Per Jonßon i Bärghem, Oluff i Theßåhs,
  Larß i Wästerhullt, Jöns i Dommaryd,
  Åke i Båckaboda,          och
    Joen i Sennamåhla
Sedan offwanbe.te berammade och uthi rättan tijdh som Lagh præscribe-
rar, tillförende uthi häradet uthlyste och publicerade Tingztimma igie-
nom wederbörligit Tingzlysande uthi Rättens och närwarande TingzAll-
moges præsence, bleff nu aff förkunnat, förmedelst den form och solen-
niteter som Lagh lijkmätige äro, uppbödes effterfölliande gårdar och hem-
man.

Per Månßons halffwa gård i Balckagården i Liunga Sochn, hwilcken  
kyrckioherden dersammastädes H.s Ährew:ht H.r Paul Ekevald sigh
och dhe sine för 70 dal.r S.rm.t halffpartten i hwitt Silfwermynt, den
andra halffpartten i Kopp.rm.t kiöpt och absolute tillhandlat, det aff der
öffwer fattade och uppwiste jnstrument, med trowärdige wittne bekräf-
tat, att Liunga d 18 Martij åhr 1678. in pleno bewijstes, och
 
nu uppbödz till att framdeles tingskiötas 1 g.n
   
Börckeråhs gård låter öffwersten wälb:ne H.r Carll Hård förste gången  
uppbiuda, hwilcken gård han sigh för 316 dal.r S.rm.t aff fru An-
na von Rintell tillhandlat, som uppwiste Kiöpebreeff aff Dato
d 18 Maij åhr 1679. uthwiste, blifwandes fördenskull effter be-
giäran här med uppbuden till Tingskiötas då den är laghbuden
 
och Laghstånden 1 g.n
   
Halffwa Norre- och Skattegården i Älinge, som H.s Wyrd.ht H.r  
Bengt Junell sigh tillhandlat för 60 dlr S.rm.t aff Joen Torckelßon
i Läsaryd, med deß och deß hustrus sampt barns, samtyckio, det
H.r Bengt med ett kiöpebreeff aff Liunga d 23 Januarij A.o 679.
 
  /: ofwan-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1240 / sid 29 (AID: v206170.b1240.s29, NAD: SE/VALA/0382503)