Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1490 / sid 79 (AID: v206170.b1490.s79, NAD: SE/VALA/0382503)
78
för Rätten anklagat, och öffwer dem domb uthwärckat,
då begiärade han för hwariehanda deß uthseende och an-
sökiande hoos H.s Kongl. May:tt wår allernådigste ko-
nung och herre, ett sanfärdigt häradz Attestatum öff-
wer den flijt och troheet han anwändt uthi deße före-
lupne krijgztijder till Snapphanernas attraperande och
fasttagande som woro uthom gambla gräntzen emillan
Marckaryd och Skåne, och der omkring allestädes,
hwilcken hans begiäran Rätten intet kunde uthslå, så-
som han effter yttersta giörlighet wijst all flijt och tro-
heet sampt allfwarsamheet ifrån begynnelßen aff krij-
get och in tills nu uthi deras fasttagande, för Rätta
ställande och uthrotande; och alldenstund så i sanning
både aff nämbden som der hoos stående Tingzallmoge
bewittnades, dy bleff honom offwanbe.te HäradzAttesta-
tum meddehlt; hwar medh detta Extraordinarie Tingh Gudhi lått
  ändades
 
79
Anno 1679. d 17 Novemb: hölltz ordinarie HösteTing
medh Allmogen aff Sunnerbo härad, å rättan Tingstad Hamneda, när
warandes Cronones Befallningzman wälbet:de Abraham Liungbergh,
deßlykest offwanbe:te häradz wahnlige Nämbd, Nembl.n

  Joen i Wiggåsa, Per Jonßon i Snällsböke
  Knut i Biärnaryd, Joen Krååk,
  Jonn i Siuhullt, Knut Bengtzson i Ößlöff.
  Per Jonßon i Bärghem, Oluff i Theßåhs,
  Larß i Wästerhullt,
Jöns i Dommaryd
  Sohne i Bårshullt.
Joen i Smeamåhla,

Sedan Rättan ordenteligen war satter, uppbödes efterfölliande
gårdar och hemman, Nembl.n

1/8 dehls Jord, eller twenne tunneland uthi Reeplösa och Liungby
 
Sochn, lät Håkan Månßon dersammastädes nu uppbiuda, dem han
 
aff Lieutenanten Per Steenßon i Broo för 36 Rijkzdr i Sm.t sigh
 
tillhandlat, som der på gifne Kiöpebreeff aff d 16 Novemb:
 
åhr 1679 demonstrerar
1 g.n
   
1/4 jord uthi Ößlöff och Bärgha Sochn, hwilcken Sahl. Daniel  
Erickzson uthi Steensgård för detta warit tillhörigh, den han till
 
Probstens Sal. Rubenii arffwingar panttsatt, men Lieutenan-
 
ten Per Steenßon loffwat sigh eftter begiäran samma pantt i-
 
gienlösa, hwilcket der öffwer fattade jnstrument uthwiste,
 
offwanbe.te 1/4 uppbiudz såsom een pantträttigheet
1 g.n
 
 
1/3 uthaff Bärgzgården i Bärghem Solldaten Joen Anderßon
 
tillhörigh, warandes öffwerstinnan Wälb:na fru Margareta
 
Siöblad Donerat på Norkiöpingz Besluut, och be.te Solldat
 
Joen Anderßon äger skatträttigheten der aff, doch lijkwist in-
 
tet ährlagt någon skatt i förflutne try åhr för be:te 1/3, alltså för
 
mannar öffwerstinnan offlabe:te 1/3 komma i SkattWraak, doch för-
 
ra än den der till dömmes, uppbiudes han efter begiäran
1 g.n
 
 
Jöns Olufzson i Boaryd Rättare på Steensnähs, lät efter ordres
 
uppbiuda Bengtz Arffwingars sampt den blindas och pijgornas
 
Jordelåtter i Stora Boaryd i Ryßby Sochn, för innestående
 

  /: uth-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1490 / sid 79 (AID: v206170.b1490.s79, NAD: SE/VALA/0382503)