Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1260 / sid 33 (AID: v206170.b1260.s33, NAD: SE/VALA/0382503)
32
Nu såsom bägges wåre barn ära för min Sal. k. mans död hädan-
skillde, och wij således blefne barnslöse, alltså är Morgongåfwan som 
uppå den tijden brukeligit war, uthi min frija disposition och min
macht, der med giöra och låta det bästa iagh will.     Kongl. förord-
ningen som samma åhr om Mårgongåfwor giordes, haffwer uthi det-
ta intet rum, effter den senare publicerad är, sedan indrager och
allegerar iagh dhe twenne reciproqve Testamenten uppå Fylleskoug
daterade, och aff förnähme män tillijka med min Sal. K. man
och migh underskrefne, att den som aff oß bägge längst lefwa skul-
le, Testementeras alla kiöpe- och pantegodz med alle andre löösöhren
både i dödt och qwickt, der med giöra och låta som bäst synes, hwilcket och
med Sweriges Lagh och Kongl. resolutioner ennligit är, deße bägge
Testamenten äre aff min Sal. K. man och migh uppå uppå Fylleskough den
9 Septemb: 1666. renoverade, och wij tillijka med förnähme herrar
underskrifwit, uthi hwilcket wij å nyo hwar andra bebrefwat, som det klarli-
gen i bokstafwen uthwijsar, all aflinge, pante, fast och löst, intet undan-
tagandes, ehwad Nampn det hälst haffwa kan, och aff hwad Natur det
wara må, deruthi mårgongåfwo brefwet, Jämbwäl till alle deß clau-
suler confirmeras och stadfästas, samma Testamente är och till större cor-
roboration och stadfästelße uthi kongl. HoffRättz protocollet inteknadt;
för alle deße offwanupprepade skiähl, haffwandes iagh macht att giö-
ra, disponera och låta med min Mårgongåfwo, så wäl som alle
pante- och kiöpegodz, sampt Löhsöhren ehwad Nampn dhe haffwa
kunde, såsom migh bäst tycker och behagar; och såsom iagh
haffwer uthi mitt Testamente de Dato d 29 Novemb: 1676.
confirmerat och bekräfftat, alle Speciale Donationer som aff
migh eller min Sahl. K. mans lijfstijd aff honom ära för Teste-
menterade, borttgifne och underskrefne, som och serdeles deruthi
Testementerat H.r Johan Gyllensverd och H.r Jöns Nederwudds
Fylleskough och Samseridt Säterijer, medh dhe godz der under
liggia, och icke till andra i synnerheet borttgifne, uthan wedh
min död ograverade äre, hwilcket upprättade Testamente
 
  /: bleff
33
bleff H.s Excell:tz RijkzRådet höghwälb:ne H.r Baron H.r Jöran
Gyllenstierna uthi förwar tillställt.   Så haffwer iagh welat å nyo
med detta mitt Speciale Testamente min Sal. k. mans Slächt
försee och begåfwa, i hänseende till den stora omwårdnadt, tienst
och höfligheet, hwar medh dhe migh till handa gå, uthi detta mitt
bedröfweliga och eensöriande Änckestånd, som sigh doch skall stödia
och grunda uppå det offwanNämbde Testamente de Dato d
29 Novemb: 1676. Således, att iagh Testementerar och gifwer Wäl-
boren H.r Johan Gyllensverd och hans k. barn, som och H.r Jöns
Nederwudd, hans k. barn Fylleskough och Samseridt Säterijer
medh dhe godz der under ligga och legat haffwa, som icke äre
till andre i Synnerheet borttgifne, uthan wed min död ograverade
finnas; Sedan haar iagh welat betänckia min Sal. Mans när-
skyllte fräncka, wälb:ne Jungfru Chatarina Gyllensverd, hwilc-
ken uthi min ållder och stora swagheet, sampt i mitt huus-
håld migh så trogen tienst bewist som det wore min egen dot-
terr, och uthi alla måtto migh så till handa gått, att iagh icke
allenast stor orßak haffwr henne derföre berömma, uthan och
med serdeles Testamente i hughkomma, som hon och för detta
någre Speciale Testamenten så på godz och gårdar som och Löhs-
öhren, aff migh och gode herrar och män underskrefne, händer
emillan bekommit haffwer, dem iagh alla här med ytterligare
confirmerar och bekräfftar, uthi alla sine clausuler, och nu
till öfwerflöd will allenast uppropa dhe faste gårdar iagh henne
skiänckt och gifwit haffwer, som är Jonsboda be:dh uthi Ryda-
hollms Sochn och Ößbo Härad beläget som räntor ett
lb Smör, och är aff min Sal. man kiöpt ifrån Cronan
till ewärdeligit frälße. Sedan hemmanet hem förarp 2 lb
det ena lb kiöpt det andra arfft; och Gunnamo gårdarne kiö-
pte, som är qwarnen i Gunnamo, och både dhe andre
Gunnamo gårdarne, giöra tillsammans 4 lb Smör, belägne
uthi ößbo härad och Giällaryd Sochn, meddeß alle
 
  /: till-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1260 / sid 33 (AID: v206170.b1260.s33, NAD: SE/VALA/0382503)