Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1210 / sid 23 (AID: v206170.b1210.s23, NAD: SE/VALA/0382503)
22
blefwet aff Koen  hårdt dragen och förolämpat, så att den barnafödzel
kom henne så hastigt uppå, och som hennes egen ord/: reverenter
att förtällia :/ lydde, det sqwätte ifrån henne barnet och allt tillijka,
hwilcket hon säger sigh upptagit och lagt uthaff wägen under Liungbu-
skar alldeles blott och baart, och som hon berättar, war det så litet att
hon blygdes det för någon uppenbara (4) frågade Rätten om hon
ingen menniskia upptäckt sigh hafwande warit, förr än hon skillde
sigh ifrån fostret, hwilcket hon och alla eenhälleligen nekade, effter
fadren haffwer sedt Biörnbergh liggit uthi hennes knä, och hon lyskat ho-
nom, derföre hafwer hennes egen fader haft henne mißtänckt, och
henne förmant bekiänna sanningen, då hon alltijd med dyra Eder
sade sigh wara oskylldigh, bad fadren han icke wille hafwa dhe tanckar
om henne /5/ Rätten frågade huru man hade fått henne mißtänkt
för hemligh barnfödzel? hennes huusbonde swarade sigh tillförenne ibad-
stugu tagit dhe teckn aff hennes kropp, i synnerheet i brösten, att han
tyckt henne ey wara allena, hwarföre han och hene förmant bekiänna san-
ningen, det hon alldrigh giöra welat, och alltså när hon kom hem medh
koen ifrån Skrubbery, och han huusbonden fantt wißa teckn till barna-
födzel, haffwer han upptäckt det Ländzmannen Kiähl Anderßon, och bu-
dit honom ransaka der efter (6) Rätten sporde Ländzmannen om hon för
honom ey bekiänna wille; Swarade och nekade alldeles, att hon ingen sann
bekiännelße giöra wille, förr än han lefwererade henne i skiußrättarens
händer att föras i Hambnada Kista, och då bekiände hon först (7) Rätten
frågade barnemörderskan om hon icke sedan sökte efter sitt foster?
hon swarade in för Rätten, efter att hon det födt, leegat i sin faders
gård, och om morgonen efter gått samma wägh hem igien, och då sökt
efter barnet, men det warit alldeles bortta, så att ingen menniskia det
sedt mher än hon allena, som det i Löhne afflat, i Löhne födt och i löhne
borttkastat, Stämmandes alla, fadren, huusbonden och andra inciterade der
uthi öffwereens, att hon på så många förmaningar ey welat bekiänna sanningen,
uthan alltijd swarat sigh wara oskylldigh till deras mißtancka, att hon skulle hafwande
warit, det hon och så in för Rätten tillstod; alltså haffwer Rätten deße ährender
på det nogaste examinerat, och ingen wijdare underrättelße kunnat bekomma,
att hon för födzlen alldrigh welat bekiänna sigh hafwande warit.
23
Anno 1679 den 30 Maij, hölltz ett Extraordinarie Ting uthi Sunner-
bo Härad och Liungby by i Liungby Sochn, blifwandes samma Extraordina-
rie Ting efter Landzhöfdingens öffwer Cronobärgz lähn och det underliggian-
de Bleking, höghwälb:ne H.r Gustaff LillieCronas beordrande uppå wår Al-
lernådigste Konungz och herres wägnar då administrerat, beträffande een
Snapphane be:dh Tuffwe Bengtzson, som skoughwachtaren Germund i Sånna,
tillijka med några andra deß grannar för een lijten tijd sedan attraperat;
närwarandes Cronones Befall.n wälbet:de Abraham Liungbergh, sampt een
dehl aff offwanbe.te häradz wahnlige Nämbd Neml.n

  Joen i Wiggåsa., Knut i Biärnaryd,
  Joen i Siuhullt, Per Jonßon i Bärghem,
  Knut i Ößlöff, Oluff i Theßåhs,
  Larß i Wästerhullt, Jöns i Dommaryd,
  och Joen i Sweamåhla.
  Per Jonßon i Snällsböke emotstående och clauderade Näm-
  Joen Krååk demän, woro nu intet tillstädes, doch
  Åke i Båckaboda uthi deras rum tillsattes så länge
    detta Extraord: Ting förrättes.
 
  Bengt i Liungby, deße äro så mycket rätten witterligit,
  Jöns Månßon i Bärghem ährlige och redelige dannemän, hwilc-
  sampt ka och sedan dhe afflagt deras dommare-
  Joen Perßon jbid: Eder, togo sine Säten wed Rätten.
 
Då wed samma tijd och tillfälle, sedermehra alla dhe närwarandes woro we-
derbörligen informerade, för hwad orßak nu detta Extraord: Tinget i häradet
förrättades, inställte sigh för Rätten heigderijdaren i Marckaryd Sochn Gier-
mund i Såna, producerandes och framhafwandes fängzligh een Snapp-
hane be:dh Tufwe Bengtzson, haffwanders sitt hemwist i Hanßatorpet Cronoe
hemman i Fagerhullt Sochn, doch så länge bem:te Snapphane för Rätten
examinerades och affhörde deß domb, äntledigades han ifrån sitt fängelße;
Alldraförst inqvirerades och frågades huru och på hwad sätt samma Snapphane
är kommen uthi Giermundz wåld, hwilcken och der om giorde sådan be-
rättelße, att då han för någon tijd sedan tillijka med ryttaren Erick i Gräs-
hollma i Traheryd Sochn, Per Tohrßon i Eekhullt i Marckaryd Sochn Per
Perßon Jbid: Åke i Fiärhollma i samma Sochn, deßlijkest hächtemakaren
Sören i Wexiö, fingo igienom kundskap förnimma, huruledes till bem:te
Snapphanes Swärfader Joen Jonßon i Tråttatorppet i Fagerhullt Sochn
woro komma twenne deß Söner, hwilcka warit i denne krijgztijden
arghe skiällmar och Snapphanar, och ännu der wed continuerade, det
allom som der på Neigden boendes, witterligit är, allt fördenskull dem
 
  /: till
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1210 / sid 23 (AID: v206170.b1210.s23, NAD: SE/VALA/0382503)