Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1290 / sid 39 (AID: v206170.b1290.s39, NAD: SE/VALA/0382503)
38
Tansiö i Hinneryd sochn, begiärandes att häradsbewis öffwer half
wa gårdens i Snällzböke beskaffenheet i Hynneryd Sochn, för 
hwilcken han håller rustning, uppå hwilckens anhållande och träg
na begiäran, sampt efter flitigh ransakning så hoos Nämbden
som närwarandes Tingzallmoge, hwilcka der om hade ährfarenheet, 
wittnades för sanning Nembl.n att halfparten der aff haar le
gat öde i try åhr både till Åkrar och Ängiar, och emädan, det
ta som offwanbemählas så i sanning bewittnades, alltså 
kunde honom detta härads bewis icke wägras.

Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande, Androg
Ländzmannen wäla:tt Kiähl Anderßon i Tanßiö huruledes för
någre dagar sedan är den eena klåckan i Marckaryd Sochn neder-
fallen, för det att klåckhuset är gammalt och mycket aff sigh
kommit, begiärandes der till några Eker måtte nedersynas, hwilc-
ket ährende TingzRätten togh till noga öfwerwägande, och emä-
dan sådant befinnes wara opus publicu qvod publicam uti-
litatern concernit, att ährhålla Gudz huus och kyrckior wed deß
wälmacht, derföre effterlätz Marckarydz kyrckia samma begiärade
Eeker, doch under deße Conditioner (1) skall det pröfwas huru
många der till deß reparation desidereras (2) skola dhe lagl.n
aff der till förordnade Cronones betiente nedsynas (3) icke hel-
ler nederhuggas uthan Jordägandernars loff och minne (4) och
för hwar och een plantes twå unga sådanne trää igien, alldeles
såsom skogzordningen lyder.
 
Wed samma tijd och tillfälle inställte sigh Froe Nilßon för detta i 
låfftesnähs i Ryßby Sochn, och insinuerade Rätten, huruså-
som han för någon tijd sedan kiöpt besittningzRätten i
be:te LåfftesNähs aff Måns Månßon i Ryd i Agunnaryd Sochn
för 30 Rijkzdahl.r, ifrån hwilcket hemman öffwersten wälb:ne
H.r Carll Hårdz Befallningzman wäla:tt Larß Nilßon som det
fått i lijfztijden, honom Froe nu trängt, alltså wille han gierna
weta hwem samme penningar honom skulle igien betahla
då tillstod samptel. Häradz Nämbd effter tillfrågan, att uppå för-
 
  /: rige
39
förrige Tinget i deras närwaru skiedde emillan be.te Befall-
ningzman Larß Nilßon och be.te Froe een wänligh förlijk-
ning, i så måtto, att offtabe.te Larß Nilßon skulle uthaff een
god willia och uthaff egen förmögenheet ährläggia till honom 15
Rijkzdal.r a Sex mkr stycket, om dhe resterande 15 Rijkzdlr
aff samma Sort skola Rättaren och be.te Måns Månßon i
Rydh swara till, der om han Fore skulle och haffwa att sökia
dem för Lagh och rätta, det bästa han skulle kunna och gitta,
hwilcken förlijkning, Nämbden sade sigh kunna bedyra sann
wara, och på det sättet dem emillan slutat som offwanbe-
mähles, hwilcken och Rätten nu confirmerade, nam qvod
semel placuit, amplius displicere neqvit.
 
Wed samma tijd och ibland andra ährenders förhandlande, in-
ställte sigh för Rätten Joen Anderßon i Fagerhullt i Agunna-
ryd Sochn, gifwandes TingzRätten tillkiänna, huruledes
hans Swärfader Joen Eßbiörnßon dersammastädes, som
nu döder är, haffwer samma frälßegård i Fagerhult, H.s
högha Excell:tz och Nåde RijkzRådet och fälltmarskalcken högh-
wälb:ne H.r Baron Hindrich horn tillhörigh, några åhr åbodt
haffwandes han samma gård både med huus och giärdzlegårdar i lijfz-
tijden wäl reparerat, sampt ägorna äfwen wäl brukat, och wed
macht hållit;   Nu effter deß död haar hans Swärmoders andra man
Jahan Gißleßon samma gårdz besittningzRätt åth främmande
borttsållte uthan att unna honom och deß hustru samma h.s högha
Excell.tz och Nådes frälßegård besittia, och således få hugnas aff
deras respective Swär- och faders på gården nederlagde modi-
ge slääp och arbete;  Nu såsom förbe:te Joen Anderßon och hans
hustru äre i så måtto der ifrån trängde, dy begiärade han fram
för någon will främmande samma gård få besittia, och derföre
wederbörligen skatta, som närmare är der till än någon annan;
Samma måhl som Häradz Nämbd så bewittnade santt wara
som offwanbemähles, togh Rätten uthi betänckiande, och emä-
dan denna saak TingzRätten intet angick, dhy begiärade förbe.te
 
  /: Joen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1290 / sid 39 (AID: v206170.b1290.s39, NAD: SE/VALA/0382503)