Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1330 / sid 47 (AID: v206170.b1330.s47, NAD: SE/VALA/0382503)
46
  Kyrckiones Sexmän
  Per Swenskaßon i Gräshollma. P.S.
  Oluff Swenßon i Skaffta
  Erland i Röckle E.
  Simon Jacobzson i Tärnhult. S.T.
  Måns Jonßon i Röckle. M.
  Per Perßon i Grönöö.  P.
Thetta Attestet togz strax Åboerne skadan lijdit hade, men denne
framledne tijderna haffwa sedan gifwit ringa hopp om någon
refusion.     Offwanbe.te Attestatum bleff för Rätten uppläsit, 
der effter med all flijt inqvirerat, och sidst så aff Nämbden som
kringstående TingzAllmoge bewittnat sanfärdigt, och således wa-
ra passerat som offwanbemähles.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förrättande effter wijd-
lyfftigt tahl och gienswar passerat emillan Ländzmannen Simon
Bengtzson i Carll Ingemarßon i Hollborna, beträffande 10
mkr S.rm.t, som uthi ett uppbördzmöte skola wara aff bem.te Carll
Ingemarßon mißtagne, stannande samma action uthi een wän-
ligh förlijkning, således, att ingenthera partten wiste med den an-
dra annat än det ährligit och berömmeligt är, derföre och Ländz-
mannen honom Carl Ingemarßon eenkammerligen förklarade,
slåendes der medh händer samman och giorde affträde.
 
Samma dagh kom för Rätten Befallningzmannen uthi Boll-
maryd wäla:tt Anders Ryman, anhållandes om domb och
uthslagh i den tillförenne incaminerade saak, emillan honom
och ett Qwinfolck Gunnila Gudmundzdotter, öffwer det
dem emillan passerade kiötzlige umgiänge, men såsom sam-
ma ährende är uthi Consistorio enhängigt giordt, alldenstund
hon prætenderar sigh under ächtenskapz loffwan wara besufwen
och emädan venerandi Consistorii resolution ännu der öffwer in-
tet är ankommen, dy kunde Tingz Rätten sigh med be.te måhl för
denne gången intet wijdare befatta uthan till resolutionens an-
kombst så länge samma saak differera.
 
  /: Samma
47
Samma dagh och ibland andra ährenders förrättande, frijkiändes
Jöns, Per, Simon och Anders Jngemars Söner, för änckians
Bothell Andersdotters i Ällmtarydztorpp tilltalan, beträffande
deß mans Jöran Joenßons frömeente resterande knechte-
leega, alldenstund dhe Eedeligen med händer å book bedyrade
sigh samma prætenderade knechteleege fulleligen effter dem e-
millan slutne afftal och accord till honom ährlagt och betalt, och 
deßföruthan ändå gifwit honom 8.ta Rdlr icke heller kunde hon
med det ringaste skiähl bewijsa något restera.
 
Wedh samma tillfälle Attesterades effter tillfrågan så aff Nämbden
som närwarande Tingzallmoge om gårdens Hålans beskaffen-
heet i Bärgha Sochn, för hwilcken Per Jonßon rijder och håller
rustning, att den war både till huus i Man- som Ladugården
sampt der till hörige giärdzlegårdar, ruinerader och fördärfwa-
der, icke heller war något Skieppeland i bruuk då han den till-
trädde och begynte Åboo, haffwandes han husen i Man- som
Ladugården nu sedermehraa uppbygt, giärdzlegårdarne uppansattt,
att dhe nu äro behåldne, deßlijkest kommit gården i bruuk.
 
Wedh samma tijdh och tillfälle insinuerades uthi Rätten effter-
fölliande Testamentz breeff, hwilcka för Rätten effter partter-
nars begiäran upplästes, och in qvantum juris ratificera-
des, lydandes ord ifrån ord som effterföllia.
 
Giörs här medh witterligit, att såsom een sann ächtenskapz kiär-
leek är så starck, att han all annor naturligh, Ja och föräldrars och
barns kiärleek öffwergår, hwilcket och Gudz Son sielf igienom
sitt ord och eget exempel med sin förßambling bewijsar; Alltså
haffwa och deße redelige ächta folck Swen Jönßon och Elin Lars-
dotter i Extorppa by och Nöttia Sochn uthi een sådan rätt kiär-
leek gudfruchteligen alltijd sammanlefwat;   Och emädan dhe
äro så till ållders komne, att dhe effter Naturßens lopp ey
kunna haffa hopp att bekomma någon lijfzArfwinge: förden-
skull haffwa dhe frijwilleligen belefwat, giöra sigh emillan ett
sådant förbund, att enär Gud behagar dem igienom den tim-
meliga döden hädan skillia, skall den igienlefwande wara den
 
  /: aff-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1330 / sid 47 (AID: v206170.b1330.s47, NAD: SE/VALA/0382503)