Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1350 / sid 51 (AID: v206170.b1350.s51, NAD: SE/VALA/0382503)
50
Emädan een rättsinnigh ächta kiärlek som emillan bonde och
hustro är, bör större wara än emillan blodzförwanter, Ja, dhe
skola älska hwar annan effter Christi ord, yttermehr än fader
och moder.   Så haffwa och denne ährlige ächta folcken Erich
Bengtzson och Karin Gudmundzdotter i Extorp och Nöttia Sochn
icke allenast för detta, uthan och nu uthi detta öpna brefz innehåll
icke ringa ächta kiärlekz och wänskapz proof märcka låtit, hälst
effter bägge deße förbe.te haffwa gienom herrans Nåderijka
wälßignelße, sin anletes Swett och icke Arffteligen sigh något ef-
ter deras förmågo tillsamman dragit, och nu barnlöse, äro
dhe till den ålldren Kombne, att icke någon förhoppning om lijfz-
arfwingar, juxta naturæ cursum mehr står dem emillan att
förwänta;   Ty haffwa dhe bägge effter ett moget betänckiande och
frijwilligt samtyckio sin emillan ett oryggeligit Testamente
upprätta welat, i så måtto Neml.n, att mehrbe:te Erich Bengz-
son och Karin Gudmundzdotter i Extorp, sigh emillan kiärli-
gen beslutet och föreenat, att hwilcken thera effter den andras
död längre lefwer, skall ingen theras Arffwinge född eller ofödd
haffwa macht den afflednes goda, wari sigh löst eller fast, skif-
ta, byta eller förwända uthur deß händer som sidst aff dem
bägge offtabe.te /: så länge Gud behagar :/ effterlefwer, uthan
att der med den qwarlembnade för allom dem som på den aff-
lednes ägendomb kan haffwa att prætendera, alldeles oqwald,
må giöra der med som han hälst synes, och bäst gitter,
Tiestl.n der hoos å bägge deße ährlige gamble folckens wägnar
begiärandes, att den wählährade Rätten gunstigast täcktes icke
allenast detta Testamente i Häradz protocollet inteckna, uthan
och det med domb wijdare confirmera. Till yttermehra wißo
att således emillan dem frijwilleligen slutat och föreenat är,
Jämbwäl och oryggeligen hållas och effterkommas skall, medh de-
ras egne Namån här under bekräfftas. Annerstad d 17 Junii 1679.
  Erich Bengtzson och
  Karin Gudmundzsdotter i Extorp
  /: att
51
Att således wara aff frijwilligt och moget betänckiande emillan
denne ährlige gamble folcken föraffskiedat, Attesterar
  Johannes Wallinus
  A. p. t. p.

Jagh Swen Hindrichzson och iagh Kierstin Nilsdotter, 
nu boendes uthi Foglasång, Agunnaryd Sochn och Sun-
nerbo Härad, Giörom här medh witterligit; Emädan wij
intet haffwom något barn oß emillan, att wij på både sijdor
aff moget wälbetänckiande, råd och mode, haffwom Testemen-
terat hwar andra, att hwilcken uthaff oß både först döör, skall
deß Slächt och förwanter intet ärfwa, uthan en längst uthaff
oß lefwer, han skall oklandrat behålla och hafwa det lilla, ware
sigh hwad det wara må, som Gud oß med wälßignat hafwer,
det wij och gienom Gudz wälßignelße med wår modige Swett
förwärfwat haffwe, och intet Arfft;     Till Edle och wälb:ne her-
ren H.r Nils Nilßon Lindegreen, Häradzhöfding i Sunner-
bo, ärom wij ganska ödmiukeligen bönfallandes, att detta wårt
wälmeente Testamentz breeff kunde blifwa fullkomligen bekräf-
tat och stadfästat. Till detta wårt Testament, att det är aff oß
på både sijdor slutit, såsom och alldeles hållas skall, äro wittne
wår Ährewyrdige Kyrckioherde, med deße andre gode redelige män,
som här äro underskrefne. Datum Foglasång d 4 Januarii
Anno 1679. Laurentiud Siggonius.
  Agunnarydens: Pastor.
   
  Bergerus Gystorphius.
  Verbi Dei Comminister jbidem

  Åke Larßon i Båckaboda, Jöns Åkeßon i Nåckarp.
  Larß Jönßon i Bråna. Jöns Suhneßon i Nåckarp.
  Erich Johansson i Wicksiö.  
 
Offwanbe.te Testamentz breeff blefwo för Rätten uppläsne, och
in qvantum juris ratificerade.
 
  /: wedh
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1350 / sid 51 (AID: v206170.b1350.s51, NAD: SE/VALA/0382503)