Sunnerbo dombok 1623

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 414 / sid 32 (AID: v49314.b414.s32, NAD: SE/VALA/0382503)
31v och här i retten framlade ett pantebreeff giff
uett aff edlle wälbördigh Knutt Vlfzon
och datt: på Hwitansten i Lifflandh den 26
Nouemb: 1600 och medh egitt signätt och vnder
skreffuen handh bekrefftatt förmälandes
att wellbet:e Knutt Vlffzon haffuer tillens
tagitt på samma tidh, aff edlle wällbördigh
Nilsz Siöbladh, gode oförfallskade rigzdaller
tuhundrede tiuge och fyra, Item 30 dlr gott
tyst myntt, och een gullkiedia werderatt i
Refflle för 70 och 7 rigzdaller, och derföre
pantsatt honom een sin faste gårdh Sommer
säte i Liunga sochn och Synnerboo häradtt
som åhrligen rentter smöör - 5 lb. Gengers
- 10 skepper. Gestningh - 4 ½ marker. Förszle peningar
- 1 daller. Dagzuerkz peningar - 1 dlr. Foder
nött och stedttzle huartt 6 åhr ett par wallde
oxar. Stedie lärofft - 8 allnar samptt alle
ander vthlager i mindre och större perseglar,
med sådan condition och wellkor att hwar offta
wellbe:te Knutt Vlffzon, eller hans nembste
slechtt, och arfwingar icke förmåtte igen
lösza för:de gårdh innan 5 åhrs tijdh effter för:de
32r dato i Hwitansten, skall gården warda
affpantatt, sedan achtas och hållas för itt ful
kommeligett kiöp, alldeles oclandratt, och haff
uer tillstådtt heredttzhöffdingen, att giffua
wällbördigh Nilsz Siöbladh lagafångh och ful
fångh, på föreskreffne gårdh Sommersätte.
Så all den stundh att dee 5 åhrs tider lenge
sedan förlopne ähre, och gården till öffuerflödh
tingliust hembuden och laghstånden, och ingen
aff wällbe:te Knutt Vlfzons slechtt eller arf
wingar detta kiöp clandratt haffua, derföre
vpstodo heredttz nembdh tingskiötte och alldeles
affhende föreskreffne gårdh Sommersäte, ifrån
wällbe:te Knutt Vlffzon, hans rette arfwingar
slechtt och bördamen, födda och ofödda, och tilleg
nade in vnder edlle wällbördigh Nilsz Siöbladh,
och hans kiära huszfru edlle wällbördigh fru
Malin Kåsza, och begges deras arfwingar till
ewerdeligh ägendom, medh huus, jordh åker.

Nilsz Eskelszon [..]
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 414 / sid 32 (AID: v49314.b414.s32, NAD: SE/VALA/0382503)