Sunnerbo dombok 1617

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 495 / sid 62 (AID: v49313.b495.s62, NAD: SE/VALA/0382503)
61v in presentia gubernatoris welbördig man Per Christerszon
till Hinszekijnn och Isack Olszon på Tofta, fougte,
desze efther.ne såtho i nemden.
Per i Wenerydt Jeppe Knutszon i Hollie
Sone i Prästörp Per Olszon i Flattinge
Jönns i Elmås Måns i Brokarydh
Suen i Flattinge Suen Erlandszon i Käringe
Nilsz Bengtszon Olof i Hult
Suen i Ösziö Suen Bagge i Mieredt

Ett lijthett ålafijske kallas Malmbeken, ligger i Åby marck,
dömdes Per Anbiornszon till efther sin gambla hefd.

Sammedagh kom för rätta en löskona Nilla i Hampalt i Hynderydz
sochn, huilcken war hafuandes, och bekienner att en dräng Måns
Johenszon, hafuer henne belägradt, wthi ett barnszöll, till Månszes
i Tansiö, widh pasz Wårfru Visitationis, wthi en hölade
emellom söndagen och måndagen, och seger sigh dher af hafua
blifuit medh barn, Men förb Måns Johenszon suärg och
förbannar sigh, at han aldrig hafuer henne hefdat eller be
lägradt, huarken wthi Tansiö eller annorstedes, och aldrig
badh henne om sådanne handlinger, och tilbiuder sig willia
62r
festa en 12 manne eedh, och giöra sigh frij, att han aldrigh
henne hafuer hefdat, eij heller ähr fader ådt fosteret hon går
medh. Her emot bekienner Nilla, at Måns Johenszon, mötte
henne en morgon wthi ett gierde, ther förb.d Måns Johenszon
gijk medh sin bösza, och wille skiuta, och ther seger Nilla, han be
lägrade henne förste gångh, och annor gångh i giästabudit
som forb.t ähr. Detta ährandet blef wpsat, till Nilla hafuer
födt barnnet.
wpsat


Nils Månszon i Bockhult, wthfeste för ett kiöttsår, som han
hade giordt på Jöns Wddeszon i Traherydh peningar - 3 .
 

  cronan
  häradet 4
  häradzhofd. 4


Kom för rätta Per i Bolmarydh, och gijk sin lagh, och giorde sig,
sin hustru och sin söster frij, at dhee inthett bordtstulo eller wndan
doldhe af dhett arfuit, som fallit war efther Ingridt i Bolmarydh
för rette arfuingerna.

Edemennerna
Peder i Bolmarydh, Lasze i Wpsala, Lasze i Snelszboke, Jon Ibm,
Båttill i Håå, Båtill Perszon ibm, Thorsten ibm, Jöns i Bolm
marydt, Jon Halstenszon ibm, Jönns i Extörp, Jon i [..],
Jöns ibm. Denne eedh blef lagligen gången, och förb.de
perszoner frijsagder.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 495 / sid 62 (AID: v49313.b495.s62, NAD: SE/VALA/0382503)