Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 293 / sid 13 (AID: v49314.b293.s13, NAD: SE/VALA/0382503)
12v söster, och henne medh wrede affwiste, och ing
en godh rådh wille wedertaga, och till dett
ytersta, när drengen kom vth om ferstuge
döran, hade lätet legat stakan stilla på taket,
och inthet grepet till slagz, så hade vthan tuiffl
Swen Jönson låtit sittia werian i skidan,
och inthet grepet till wern, derföre drages
alt här till skulden in på den döda. Men när
man ser på ipsum factum befinner retten att Swen
Jönson haffuer hafft rummit yppet, och hade wäll
kunnat vndanfly om han hade welat, helstt
effter drengens söster som slagen bleff höltt
vthij honom, williandes så mycket hon förmåtte
hindra sin broder hans onda vpsååt. Men dett
Swen Jönson i druckesmåll, och för theet
förtreet honom aff drengen tilfogat war,
gaff sigh medh hast till drengen, hög honom
thuenne huggh, och man finner ingen åwerck
an hos den döda, det kan retten på samuetz
ens wegnar icke dömma för nödhdrååp, vtan
för it hastigt offörmodandes williedrååp, och
13r för den skull icke kunne effter det 2 och 12
Cap. i Dråp Balk. befrija dråparens lijff.
Men doch leckuall effter den som dräpen bleff,
gidk Swen Jönson effter medh argheet, och ähr
i sådant vpsåt fallen, derföre haffuer heela
häradet, och nembden bedit för honom. I
lika måtto then dödes fader, hwilken för en
månadt eller 2 sedan ähr dödh bleffuen, haff
wer oppå sin sotesengh, icke allenast sielfwer
giffuit dråparen en trygh wenskaap vthan
och troligen förmanat sin hustru barn och nemb
ste slecht, att de ingalunda skola så effter
dråparens lijff, vthan giffua honom wend
skap och läta Gudh haffua hemden.
Derföre haffuer dens dödas moder medh sine
barn och nembste slecht, såt här personligan
för retten, och icke allenast giffwit sielfwer
dråparen en tryg wenskap, vthan iemuäll
på det aldra vnderdånligaste tigga konung
ens nåder och fella forbön för dråparen, och
willia för deras målsägande rett henda för
sin slechtman en lideligh boott.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 293 / sid 13 (AID: v49314.b293.s13, NAD: SE/VALA/0382503)