Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 344 / sid 64 (AID: v49314.b344.s64, NAD: SE/VALA/0382503)
63v
  målsäg: 13 marker 8 ortuger
  cronan 13 marker 8 ortuger
  häradet 6 marker 2 ½ öre
  häredtz: 6 marker 2 ½ öre


Jöns i Torlarp vthfäste en trigga manna
eedh at han leffwerade saligh Lille Bencht
i Epplanäs för tridie terminen peningar
- 3 dlr till nästa tingh.

Anno 1622 den 13 Septembris stodh
laga tingh och ransakningh om jordebooken
ödesheman, nybyggde heman oskatlagde.
Item om några heman finnas som icke stå i
jordaboken. Öffuerwarandes edle
walb: Erich Jöranson till Nääs och Her
sätter stådhaller på Cronebergh öffuer des
lhän häredtzfogden wälförståndigh Päder
Oloffzon sampt häredtz nembdh och kiör
konembden i hwart prästagäldh.
1. Oom någor heman ähre vthslutne vthaff
jorda bookan. 2. Om någor gamble heman
ähre ödelagde, och någre nye vpgtagen. 3.
Oom ödehemman brukas och till hwars nyt
64r nytto, och hwadh frijheet till hemanens vp
rettelse behöffwas. 4. Om någre ähre
vptagne på frijheet, och huru lenge dee
haffua hafft frijheet och hwadh dee för
frijheeten bygdt och hemanet bättrat haff
wa. 5. Om någor cronoheman ähre bortt
skien
cktte, och till cronan igen faldne.
6. Om någor hemaan förswaras aff adelen
till ladegårdtz frijheet som lenger en en
mill afflagde ähre. 7. Oom tu gammall
heman kunna wara lagde i et heman. 8,
Om crone vthiordh fins inne hos skatta
och frelse, och finnes tompt skall vthbrytas.
9. Oom 1/4 torpare, om dee kunna skat
läggas, eller huru lenge dee haffua bygde
warit

Nembden Markaridtz geldh  
Jöns i Skiepalt Nils Bugge i Skaarp
Suen ibidem Johannis i Knabill
Bencht i Holma Lars i Tomaridtt
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 344 / sid 64 (AID: v49314.b344.s64, NAD: SE/VALA/0382503)