Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 370 / sid 90 (AID: v49314.b370.s90, NAD: SE/VALA/0382503)
89v tingskiötte Jöns i Brokhult, en tridingh aff
Brokhult
, och haffuer derföre vpburit, N.
Jon i Eloffzkiöp 56 skiepper iordh i Eloffz
köp, för de 5 skieppeland han åtte i Brok
hult
. Item Jon i Brokhult - 12 dlr för
han skulle vplåta sin broder Jöns at kiö
pa tridingen. Benchta i Eloffzkiöp för
sin arfpart i Brokhult peningar - 43 dlr
Måns i Kopperbygdh för tuedelen aff
sin arfpart peningar - 83 dlr så at Jöns
i Brokhult med arf och kiöp äger en tre
dingh aff Brokhulta gårdh. Karin And. d.
Item war och Harall i Kiölshult fulmech
tigh på Månses wegnar i Kopperbygdh,
noch på sins hustrus Gunnill, och ting
skiötte Jonte i Brokhult alle deras förb.te
arfueloter i Brokhult och haffua derfö
re vpburet Måns i Kopperbygdh p: 23 dlr
Harall i Kiölshult på sins hustrus Gun
90r Gunnilles wegnar för en half fieringh
peningar - 57 dlr. Item haffuer för:de
Jonte sin arfpart i samma gårdh, så at
han med arff ochkiöp äger tuädelen och aller
Brokhult
gårdh. Ingeborgh Nils dotter

1/4 Jempnalt i Giöteridtz sochn - 1
1/3 aff Biorstorp - 1

Kommo för retta någre knechtar i Hal
laridtz sochn, och sigh beklagade at lendtz
mannen Erich i Lindefelle haffuer låtitt
panta en hoop knechtaqwinner i deras mens
frånwaro, och bewistes at knechtarnes
lutnat Jon Börgeson samma rest tilförrene
vthpantat hade, derföre bleff så affdömbdt,
at om lendtzmannen kan bewijsa, dett
fogden Gudmund Gudmunson, hade befallat
honom at panta vth peningarna, och dem vp
buret, då skall fogden betalla huar och
icke, då skall lendtzmannen betalla.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 370 / sid 90 (AID: v49314.b370.s90, NAD: SE/VALA/0382503)