Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 322 / sid 42 (AID: v49314.b322.s42, NAD: SE/VALA/0382503)
41v arfweloter i samma gårdh, och haffuer der
före vpburit peningar och werdh - 112 ½ dlr
Och haffuer för:de Nils sin arfwelot i samma
gårdh, så at han medh arf och kiöp äger aller
gården, vndantagandes en sösterlot som kom
mer Kirstin Simons dotter till, och belöper
sigh 1 ½ skeppelandh. Swenborg Ingemars dot.

Samma dagh framlades i retta he
derligh och wällärd mans her Dawidtz skrif
welse i Nötia, förmäländes at Truls i Bölinga
ryd
h
, ähr fulmechtigh giordt och tingskiötte ifrån
Jöns Rasmuson i Tomaridt och Jon i Tokaridtt
på sins hustrus wegnar och Kirstin Rasmus
dotter i Hyneridt, desse haffua sålt deras
arfwelotar och in vnder Arfwidt i Bölingaryd
och hans hustrus söster Ingridt, och haffua
derföre vpburit alla tilhopa peningar
- 122 dlr sölffuer 2 skeder om 10 lodh
Och ähr halfwer gården såsom för:de Arfwidtt
och Ingridt äga vthij för:de Bölingarydtz gård
vndantagandes en broderlot 1/4 i samma gård.

Samma dagh framlades i retta it witnes
42r witnesbref giffuit aff her Måns i Oden
siöö kiörkeherde der samma städes, förmä
landes att Peer Jönson i Råsit en fattigh enck
eson haffuer vthij cronones tienst legdtt
för sigh, en warachtigh karll, Lars Päderson
benembdh, och haffuer der opå hafft godh
knechtebreff hwilket vthij feijdetiden
vthij jorden aff watn ähr förderfwatt
och vpuitett bleffuit och effter för:de Per Jöns
on befruchtar sigh för widare vthskriffningh
derföre haffuer han sin saak her på häredtz
tinget i rettan andragit, begiärandes it
retwist bewijs, och all den stund at ret
ten effter noga ransakningh befinner
hans ährande sanferdigt wara. Derföre
bleff honom till it trowerdigt witne och
förswar medelat häradtz bewijs.

Samma dagh kom för retta Åke i Vlfhult
fulmechtigh på Kirstin Tuffues dotter
och hennas dotters Karinas wegnar
och på Kirstines wegnar i samme gårdh
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 322 / sid 42 (AID: v49314.b322.s42, NAD: SE/VALA/0382503)