Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 356 / sid 76 (AID: v49314.b356.s76, NAD: SE/VALA/0382503)
75v Samma dagh kommo för retta bönder
na som boandes ähro i Malmaridt i Nöttia
sochn, och sigh beklagade, at de aff 5 boo
lagh, hade vthlagdt till sin husbonda S. Måns
Stierna vthij Elgzborgzlösens 5 och 6 terminn
peningar - 30 dlr och bewistes at walb
Måns Stierna hade fåt föreskreffne Mal
maridt i söskonne skiffte för sätesgårdh, haff
wer och ingen annor arfweligh sätesgårdh,
Men effter han sielf på gården icke boan
des ähr, vtan bönderne derföre willia commissa
vthöffuer Elgzborgzlösen på nyt vthpan
ta Elgzborgzlösen, och effter bonderne en
gångh haffua vthlagdt och giort ret för sigh,
derföre dömbdes de frij och Måns Stier
nes arfwingar betalla, peningar igen.

Jöns Tuffuason i Hampneda för en book - 3 marker
Nils i Back för it las ekebordh han kiöpte
och vthfäste för fridhbrot peningar - 40 marker.
76r Simon och Erich i Öiarp för en book - 3 marker.
Anders i Öiarp för 2 böker - 6 marker
Olof ibidem för 2 böker - 6 marker
Knut Erichson för en book - 3 marker
frelse Per i Malmaridtt för 2 böker - 6 marker
Nilss ibidem för 2 böker peningar - 6 marker
Per ibidem för 2 böker - 6 marker
Bencht Jönson i Balkarp - 6 marker
Frände ibidem för 2 böker - 6 marker
Eskell ibidem för 2 böker - 6 marker
Suen i Beckaridt för en book - 3 marker
Jöns i Balcköö för 1 str- 3 marker
Bench Månson ibidem - 1 str - 3 marker
Bencht Larson ibid 1 str - 3 marker
Åke i Bölmingarydh - 1 str - 3 marker
Måns ibide - 1 str - 3 marker
vthij Stockarp - 2 str - 6 marker
vthij Rya 3 str - 9 marker
Forsa
- 2 str - 6 marker
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 356 / sid 76 (AID: v49314.b356.s76, NAD: SE/VALA/0382503)