Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 371 / sid 91 (AID: v49314.b371.s91, NAD: SE/VALA/0382503)
90v Samma dagh kom för retta Gudmund
Gudmundson fordum fogde här i häradtt,
hwilken här haffuer plägat hwariom
och enom lagh och ret och giordt häradett
tilfyllest, för alt det de hade honom tiltala
och giorde medh hwariom och enom lendtz,
fierdingzmen och gierdamen en retwijs
reckningh, aldeles effter H.K.M.tz ord
ning, den han här i retten presenterat haff
wer och icke något öffuer vrdningen pålagdt
eller vpburet. Derföre haffuer och hä
redtz nembdh, prästerskapet lendtz fier
dingzmen och gierdamen, sampt menige
almoge giffuit Gudmundh Gudmunson
et got nampn, ehrligit skotzmååll, och
försegladt häredtz bewijs, der medh be
wisandes at de inthet hade honom beskylla
annat en ehrligit och godtt
91r
Samma dagh kom för retta Wälb: Mel-
ker Axelson, till Biernhult, och på sins dotters
Wälb: Anna Melcher dotters wegnar
framlade någre Skotzmålsbreff, som
han haffuer tagit på sins dotters weg-
nar på Giötteridtz Sochnastempna dat
den 14 Aprilis 1622 aff här Päder
i Huitaridt her Päder i Hallaridt her
Jon i Markaridt her Eskell i Traheridt
försegladt och vnderskriffuit.

Samma dagh kom för retta Ebbe i
Hiulsnäs
fulmyndigh på Båtell Päders
ons wegnar i Håå, Per Torsons fulmyn
digh på Nils Pädersons wegnar i Romborne
denne tingskiötte Nils Suenson i Beckaridt
och hans söster Benchta, Nils Benchtson 
i Hellerne 1/8 aff heela Beckaridtz gårdh,
och derföre vpburet tilhopa peningar 60 dlr


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 371 / sid 91 (AID: v49314.b371.s91, NAD: SE/VALA/0382503)