Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 372 (AID: v49314.b372, NAD: SE/VALA/0382503)
91v medh den jordh der ligger i Hampneda
som aff ålder haffuer legat till Beckaridt
sampt Horsya engar. Magnill Päders doter

Kom för retta Jöns Nilson i Hallaböke i Swerige
och gaff tilkienna, at han war dragen vthij
Danmark, at kräffia en skieppa rogh,
kom så till Per Nilson i Wisletoffta, badh
han honom gå in, sägandes, Mattis i Ragnilt
som ähr digh skyldig rogh sk: sitter här inne
iagh will giffua tigh et stoop öll, då begynte
en annor dansk bonde Jöns i Heslelycke, ka
stade på honom, så at han inthet kunne wara
i fridh i stugan, gick så vth, då togo dee ifrån
honom hat och bösse, hatten höggo de 17 hooll och
skramer på, och bössan röffuade de iffrån ho
nom, sedan vpfylte secken med hästatrech och
lade på hästen, sendades det ådt Suerige, men
hatten bleff hengdh på en staaka alle man till
stort spot. Lasse i Rijsa en frelsesdrengh, vth
feste för lönskeläger - 3 dlr
  husbonden 2 dlr
  häradet 2 marker
  häredtzhöfd 2 marker
92r Desz till ytermera vitnesbördh at så å
tinge afdömdt är, efter som föreskrefuit, vit
ner Nilsz Eskelszon med egen vnderskrefuenn
hand och signet, sampt häradz insegell.

medh egen handhNilsz Eskelszon [..]
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 372 (AID: v49314.b372, NAD: SE/VALA/0382503)