Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 319 / sid 39 (AID: v49314.b319.s39, NAD: SE/VALA/0382503)
38v om en åker som föll honom  till arfz effter
hans fader, och säger at Nils togh åkeren saddan
strax effter midhsommar, och kiöpte åkeren
aff honom för - 5 marker med de förordh at Nils
skulle låta honom få åkeren såddan igen
när han sina vthlagde peningar bekommer,
bleff sålunda affsagdt att Ebbe skulle, vth
giffua peningar - 5 marker och behålla åkeren.
Till det andra klagade Ebbe Jönson at Nils
i Kylhult med sin hustru sampt och en annor
söster Ingridt, haffuer bryllopz kost och
bödtzdeell, och sagdt, och sagdt sigh der emot
inthet bekommit, der emot bekiende
Nils att han tilförrene hade giort medh
Ebbe en fulkompeligh förlijkningh, så at
Ebbe der opå aldrigh clandra skulle,
der opå han framförde effterskreffna
witne, nemligan, Måns Båtelson som är
för:de Ebbas morbroder, och Ebbe i Hiuls
näs, och Jöns Nilson i Åkershult, hwil
ken denne gången inthet war tilstä
des, derföre bleff vpsat till Jöns kom
39r kommer tilstädes. Den frierde hans
inlagde puncht war och medh i samma förlikning
Belongande then 6 punchten omkom, han
förwiter Nils skulle haffua vndandolt,
bewistes annorlunda, thet Lars i Alans
kiöp, Lars i Judhult, och Nils Erichzon i
Alanskiöp
, med sworen eedh på laghbookan
witnat haffua, dömdes för:de Nils för
kom frij, och denne puncht till inthett
Hwad den legan anlonger för jorden
såsom Nils, i Kylhult vthij fem åhrs tidh
brukat haffuer, dömbde nembden at Nils
skulle giffua Ebbe hwart åhr peningar
- 2 marker och löper i peningar - 10 marker.

Samma dagh clagade Jöns Olson i Toff
hult
at Nils i Kylhult hade tagit aff ho
nom och hans medharfwingar, för et ethlöff
we såsom han mente sigh haffua till
Toffhultz gård et par oxar goda for 11
dlr och effter han till samma gård war
ingen bördaman, eller hade den ringe
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 319 / sid 39 (AID: v49314.b319.s39, NAD: SE/VALA/0382503)