Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 366 / sid 86 (AID: v49314.b366.s86, NAD: SE/VALA/0382503)
85v handlade medh en sin sochnaman Nils i
Alanskiöp
, at han skulle draga till Wäster
wijk, och leffrera denne effterskreff
ne perseglar, spannamåll, foderkorn,
kiöt, fläsk, smör och loffuade honom
för för:de perseglar aff huar gårdh pä
ningar - 7 dlr och de andre perseglar
ne skola bönderne sielfue swara till,
hwilket sigh belöper i peningar på huar
gårdh peningar - 11 marker 2 öre der opå haffuer
fogden bekommit 8 ½ marker så rester en nu på
hwar gårdh peningar - 22 öre. Derföre
bleff affdömbdt, at sochnen skulle suara
Gudmund till för:de 22 öre och sedan sökia ska
deståndh hos Nils i Alenskiöp till wida
re rettegångh, och tå skall dömmas i saken
om de måge rygga deras ordh.

Bleff ransakat i Åttingen om Gudmund
Gudmundsons opbördh då bekiende lendtz
86r lendtzmanen, Peder Carlson at Gudmund
haffuer recknadt medh dem ret, och der
mher är vpburit och någor clagar, då sko
la lendtz och fierdingzmen der till swara
och inthet fogden.

Samma dagh bekiende och lendtzmannen
Mattis i Lunden i Rysby geldh, at Gudmundh
Gudmunson hade ret recknadt med honom.
och der han hade mer vpburit aff almogen än
det borde, haffuer han giffuit bönderne igen,
så at dee haffua inthet at klaga.

Sammaledes ähr clart giordt i Piäteridtz
sochn, och de haffua inthet vthlagdt öffuer
ordningen.

Sammaledes bleff och ransakat om Hallaridtz,
så bewistes at de sielfwa haffua giordtt
clart för gierden, och Gudmnd haff
wer inthet hafft medh dem bestella, och in
thet opburit, mer en dem borde vthlegga

Belongande Markaridtz sochn, bekiende
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 366 / sid 86 (AID: v49314.b366.s86, NAD: SE/VALA/0382503)