Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 340 / sid 60 (AID: v49314.b340.s60, NAD: SE/VALA/0382503)
59v och skatlade för itt fierdedels heman, och
kan giörligen bewisas at torpet war vptagit
så mycket engen anlonger aff Granhulta
skatägor, och belongande åkeren på frelses
ägorna, och det kan icke finnas at cronan
haffuer der någon ägendom på det heela by
amålet. Här oppå begiärade befalningzman
welbe:te Päder Oloffson en retwijs sentens och dom
hwilket retten honom icke förwägra kunde, så all
den stundh engen ähr såldh ifrån skattagården Gran
hult
, och gården samma engh ingalunda, vthan ska
da och affsaknadt mista kan, derföre haffuer
skattabonden lagdt Anundtz arfwingar sine vth
lagde peningar igen, effter det warit it löst kiöp,
och hwarken tingliust eller lagligen vpbuditt
och tingskiöt, och kiendt invnder skatten igen.
Deslijkast haffuer och frelsesgården Målen som 
rente
r smör - 6 lb tagit sine enskijlte ägor
igen. Deslijkast derföre och effter torpastel
let war både skattagården och frelsesgården
till mhen och prångh bygdt, och vptagit, bleff
det aff retten vpdömbdt och affhyst, och affsagdt
60r att det aldrigh här effter byggas må, och
engen benembdt Granudda, dömbdes till skat
tagården, och åkerwallen till frelsesgården
Målen. Och till ytermera witnesbördh haff
wer iagh Nils Eskilson vthij häredtzhöffdinge
stadh sittiandes i samma häradt, denne aff
sagde dom medh egen handh och signät bekräff
tat, deslijkast och häredtz nembdh, som syna
men wåro haffua denne dom medh deras sedh
wanlige häredtz signät bekräftat datum ut supra.

Samma dagh bleff Lars Clemetzon
i Trinshult, och Bencht i Ragnillekiöp wenligen
och wäll förlijkte om det fisket dee hade tilhopa
i siön, som går in för Faghrult, att Lasse i
Trinnshult, skulle bruka siön sunnan
Gåsanabben, deslijkast och behålla katise stån
det för Gåsanabben.
Der emodt skall Bencht i Ragnillekiöp be
hålla det fisket nordan för Gåsanabben, alt
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 340 / sid 60 (AID: v49314.b340.s60, NAD: SE/VALA/0382503)