Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 339 / sid 59 (AID: v49314.b339.s59, NAD: SE/VALA/0382503)
58v opå hwilkens ägendom mäst bygdt waar för
stört och ödelagdt ordsaken det war bygdt hans
gårdh Målen renter - 6 lb till prångh och på
hans egen swinauaall, och effter torpa
stellet haffuer lenge legat ödt och cronan
mist skatten. Derföre begiärade häredtz
fogden en laga syn, och förfara om dett kan
byggas eller icke. Och effter edle wäl
bördigh Nils Siöbladh till Maresholm och
Rönnäs
war fulmechtigh giordt aff rettan
jordäganden till Målen edle wälb: Per
Nilson till Säby, och war tilstädes der
före bleff synan i werket stelt. När nemb
den kom på platzen der torpet bygdt war
bleff effterfrågat på huars grundh det
stodh, då bleff bewisat at en gammall man
benembdh Anund, kiöpte en skatta vthengh
aff en skattabonde Nils Gran i Gran
hult
, vthij samma engh, war en liten tor
papladtz, så stoor at der bleff husastadh
kalgård och humblehage, och inthet der
59r öffuer. Dit drogh för:de Anundh och begynte at
bygga, och hade inthet vthrymme till åkeriord
till det ringesta skieppelandh, på skatteägorna.
Men effter för:de Anundh hade sin söster boandes
i frelsegården Målen, och det war en heell
slecht fick han förloff aff den gamble man
nen som bodde i Målen, at inhegna it stycke
iordh till åker widh pas åtta skieppelandh,
eller något mher och det en tidh häffdade och
gaff der aff ingen skat omsider när jord
äganden till Målen fick weta att största de
len aff torpet war tagit på hans ägor,
wille han der aff så mycket honom berette
ligit war, haffua skat och rettigheet, thet
torpa
ren förwägrade sigh giöra wille, vtan
gick till häredtzfogden Jon Skogh begiäran
des at han wille wederkiennas hemanet, och
honom förswara, derföre drogh för:de Jon Skogh
dit, och vthan någon laghligh ransakan på
hwars grund eller ägor för:de torp Granavdda,
war bygdt oppå wederkiendes för:de croneiordh
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 339 / sid 59 (AID: v49314.b339.s59, NAD: SE/VALA/0382503)