Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 286 / sid 6 (AID: v49314.b286.s6, NAD: SE/VALA/0382503)
5v omgåt honom, bleff leckuäll tuert emott
bewisat at Nils Månson hade dit burett en
stulen barkat hudh och lätit vpgiöra i skoor
och stöfflar det Anders Panck omsider bekiende.
Effter noga förmaningar bekiende Anders Pank
at tiufwen bar dit godtzet, och Anders kiöpte en
tiortell aff honom för en bössa, det andra godzet
bar Anders Panck i skogen och giömde vnder
en nidhfallen företop.
Item framkallades åter andre gångh den för
rymde knechten Måns Jönson i Elinge och eff
ter [..] formaningh godhwilleligen bekiende
at han gaff Nils Månson det rådet han skulle
stiäla ifrån hans granna, såsom och fick aff honom
sölffuerskiedan, den han i Dannemark bortsålt
hade, sampt och spennet.
Derföre effter han war i maskepij både i råd att
stiäla, deslikest giömma och dölia tiuffua
godtzet, såsom och lijka skielmachtige i rym
ningen, dömmer retten honom i detta tiuff
wagodtzet belongande Elinge lijka medh
Nils Månson. Och för den skull för det
de hade rympt sin phan, och icke betrachtatt
6r deras eedh ähra och redeligheet, vthan giordt sigh
till feltfychtige skielmar, såsom och för tiuffue
rit i Elinge, bleffue dee dömbde ifrån liffuet
effter det 17 Cap. i Konungzbalken och 6 Cap. i Tiuff:
Balken, och Nils Månson för det myckna tiuff
wagodtzet, till galga och gren, och aldeles ogiller
för sin gerningh effter för:de - 6 Cap. i Tiuff Balk:
ähr och hela häradtz vnderdanige begiäran, att
sådanne dristige tiuffuar och husröffuare, an
drum till sky och warnagell måtte straffadee
bliffua. Men belongande Anders Panck, om ho
nom kunne retten denne gången ingen dom fella,
orsaken han ähr beskyllat för mer tiuffuerij, och
der efter moste med flit ransakas.

Samma dagh kom för retta Jöns Anderson i
Priseboo en fogdatienare bleff anklagat at han
hade belägrat en piga Benchta Suens dotter
thet the båden bekiende, och säger Benchta at Jöns
hade loffwat henne echtenskap och der opå bedrogh
henne. Men Jöns näkar. Item bleff och Jöns
beklagat för wåldtecht hwilket sigh sålunda skulle
haffua förordsakat att denne förbe:de Jöns i Prisebo
och Nils Bagge en annor fogdakarll, såto i Oen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 286 / sid 6 (AID: v49314.b286.s6, NAD: SE/VALA/0382503)