Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 321 / sid 41 (AID: v49314.b321.s41, NAD: SE/VALA/0382503)
40v Jöns i Åby en frelses bonde wälb: Jöns Jöransons
landbo bleff för han treskades emott
kiörkherden wällärd man här Päder i
Hwitaridt den tidh klöfue skatz peninge
lengderna skriffuas skulle. Och war
så tresker at han om afftonen sedan här
Päder kom i byn, icke wille gå vth om döran
at talla medh dem, som skriffua och ransa
ka skulle, lijka så och på samma sät treska
des om morgonen, och tridie gången försum
made kom till mötet der lengderna colla
tioneras skulle, sakfeltes at vthgiffua
för hwar gångh han treskades till peningar
- 3 marker och loper - 9 marker.
  husbondan 6 marker
  häradet 1 ½ marker
  häredtzhöfd 1 ½ marker


Gårdar vpbiudas.
½ Suinaberga vndantagandes 4 ½ skepeland
opbiudes - 2
1/4 aff Biörnagården i Kalzhult - 1
½ gården i Liungby - 1
½ fr i Beckaridt - 1
41r Samma dagh gick Anders i Lindhult en
6 manna eedh, at han haffuer betalat Suen
Suenson 3 str oxar för det löfftet och
gellet Oloff Kremmare i Laholm.

Edamennerna  
Anund i Linhult Jöns i Gunghult
Bene i Tomaridt Per  Högahylte
Jon i Snelsboke Lars Benchtson i Lihult

Arfwidh dömdes för frbe:te oxar frij, och Suen
Sona
sons arfwingar betalla gellet.

1/3 aff Rydh i Markaridtz sochn - 1
1/5 aff Linnefalla - 1
½ Vlfwaridt - 1
1/4 aff södre gården i Boarp - 1

Samma dagh kom för retta Simon
Simonson i Askanäs vthij egen person, och
Per i Linnefalla fulmechtigh på Jon Simon
sons wegnar, och bekiende at för:de Simon och
Jon godhwilleligen sålt haffua, Nils Gud
munson i Ytragården i Askenäs theras


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 321 / sid 41 (AID: v49314.b321.s41, NAD: SE/VALA/0382503)