Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 360 / sid 80 (AID: v49314.b360.s80, NAD: SE/VALA/0382503)
79v Karin Eskelsdotters, noch på Gammals
wegnar i Trellora, och på Larsas wegnar
i Kuddeböke, och på Mattisas wegnar
i Qwarnagården, och på Ingredas weg
nar i Tormansbygdh, och på Gunnellas
wegnar i Staffrilt, och på Gunnellas
wegnar i Danmark boandes,
och på Gunnille barns
wegnar i Fägrult, desse tingskiötte
Gunna Eskelson och hans hustru Kiella
Månsdotter 1/4 aff aller Örnafella
gårdh för peningar - 130 dlr och haff
wer sielf sin arfuelodt i samma fierding

Kom för retta ehrligh man Brodde i
Markaridt
fulmyndigh på Brodda
Suensdotters wegnar i Danmark bo
80r boandes, och bortskiötte hennas sösterlodt
som hon i Vlfwaridtz Åke Suensons ½ 
gårdh för peningar - 27 ½ dlr för arf och
ethlöffueet, så at Åke Suenson medh denne
sösterlodten och sit förra lagafångz breeff
äger ½ Vlfweridtz gårdh. Gunna Jöns dotter.

Samma dagh kom för retta Frende i
Hallarp
och framlade i retta Anders Lock
mans qwittens lydandes at han hade vp
buret för 8 str oxar peningar - 48 dlr.
Nu bewiste Frende i Hallarp medh tro
werdige witne, nemligan Per Carlson i
Trottesloff Per Benchtson ibidem, Per Stocke
i Boarp, Hans i Nöttia, desse giorde sins
salighetz eedh, at Anders i Lockman vp
bar oxarna för - 65 dlr och icke quitterade
mer en 48 dlr så at vthij qwitenset
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 360 / sid 80 (AID: v49314.b360.s80, NAD: SE/VALA/0382503)