Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 369 / sid 89 (AID: v49314.b369.s89, NAD: SE/VALA/0382503)
88v Item haffuer och Jöran här för retten sagdt
effter en tiggeqwinna, i Wilstad sochn i
Wesboo häradt, at Jöns Jöranson togh henne
ifrån en koo, derföre skulle den qwinnan
bidia ondt och illa för honom i alla sina liffz
dagar. Nu bleff Jöran pålagdt i går att
han skulle förskaffa sigh witne och bewis
ningh på sina skielordh. Då inlade Jöran en
supplication, bidiandes om nåder, och icke om
retten, bekiennandes at han sådan ordh i
druckesmåll och obetencht modh sagdt hade.
Men effter wälb: Jöns Jöranson stodh
flux på sin ret, protesterandes at Jöran
endteligen skulle bewijsa det han sagdt
hade, eller bliffua en liugare, och på det
at Jöran icke skulle haffua sigh besuära
at retten honom för hastigdt skulle öffuer
falla, bleff honom tillatit dilation till wi
dare rettegångh at procedera medh wälb:
Jöns Jöranson och framföra witnesbördh
89r och bewisa thet han sagdt haffuer, då swara
de Jöran at han ingen witne wille eller
kunde framföra, vthan nu bekiende at han
inthet wiste medh wälb: Jöns Jöranson
vthij Elgzborgslösens vpbördh och vthgifft
till det ringeste som kunde lända konungh
M.tz till [..], riket till skada, eller
honom till otroheet, och der hoos offenteligen
bekiende, at han intet wiste medh Jöns Jö
ranson än det ehrliget och got ähr.
Tridie och fierde gången bleff Jöran til
frågat om han något wiste medh wälb:
Jöns Jöranson i en måtto eller annor, det
hans heder eller ähro wihkommo, at han det
bekienna wille och vthsäga.

Kom för retta Harall i Kiölshult, ful
myndigh på Jöns wegnar i Eloffzkiöp,
Item på Benchtes wegnar i Eloffzkiöp.
noch på Månses wegnar i Kopperbygdh och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 369 / sid 89 (AID: v49314.b369.s89, NAD: SE/VALA/0382503)