Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 315 / sid 35 (AID: v49314.b315.s35, NAD: SE/VALA/0382503)
34v
1 Inlöst halfuan den wästra gården i Eplanes
skatgård.


2 Ähr inlöst en deell aff den söra gården i Toffta
i Liungby sochn, vthaf Erland i Tofta, Suen
Korps fader.


3 Ähr inpantat en gård Drageridt i Dannäs suchn
för ethundrede swenska dlr.


4 Item någre engar aff Jon och hans broder i
Ingelstad
h
och Jon Månson begges deras mor
broder.

  Här på begiärer hon sin deell och lodtt.


  Samma dagh kom för retta ehrligh och
försichtigh Päder Oloffzon, och tilböd sigh här för
retten i all wenligheet, at willia rechna medh
Bencht Larsons arfwingar om den gamble hand
dlingh dee haffua hafft sin emillan om cro
nones vpbörd, men arfwingarna willia det
inthet swara till, eij heller framlegga deras
skiell.


  Samma dagh kom för retta Jöns Benchtson
och Lars Bencthson i Äplanäs, och sigh ifrån sa
de all den ret, som de hade till at inlösa i
35r i Toffta för det gell deras broder och broderbarn
skyldig war till cronan, 150 dlr och vpdragit den retten
sin mågh Johannes i Toffta derföre effter Johan
nes nu i denne dyra och stora peninge trångh haffuer
inlöst gården, derföre skole dee aldrigh haffua macht
för:de Toffta gårdh clandra, eij heller Måns Bencht
sons barn, när de komma till muns, orsaken att de
ras fader sådan dess arfzret darligan förslöstt
haffuer, och deras moder hulpit der till. Item haff
uer och Johannes på Måns Benchtsons wegnar be
talt vthlagor, till - 6 dlr och sedan Börge Päderson
för samma åhr peningar - 6 dlr hwilke 12 dlr
skola recknas för Johannes i gårdakiöpet.
Item dömmer och retten at Johannes skall haffua
igen 4 dlr för den lodan han kiöpte för 8 dlr och
flotte till Eplanäs

Samma dagh kom för retta Jöns i Sickinge ful
myndigh fulmyndigh på Oloff Börgesons wegnar,
hwilken haffuer sålt och vplätit Per Anderson i
Hånges
en tuedell aff 1/3 vthij Hånges wästra
gårdh, och haffuer derföre vpburet peningar - 70 dlr
både för arf och ethlöffue /Ingridt Börgesdotter/
detta ähr skriffuit
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 315 / sid 35 (AID: v49314.b315.s35, NAD: SE/VALA/0382503)