Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 347 / sid 67 (AID: v49314.b347.s67, NAD: SE/VALA/0382503)
66v honom maat och dricka, hwilken Måns
Pipare skiöt sin stalbroder Oloff Räff
som war en gammall knecht, och had 9 gånger
rymdt sin phan, nu bekiende Märit at
hon någre gånger haffuer burit maat och
ööll i skogen. Item beskyllar fogden henne
at hon skulle haffua stulit wäff och läroft,
i Giöteridtz sochn och bortsålt i Wislebo i
Danmark och bekommit 2 skepper maltt.
Här till näkar Märit på det högsta at hon
ingen wäff stulit haffuer.
Item ähr och samma qwinfolk kommit i
roop och röchte at hon skulle haffua legat
hos Swen Päderson i Beckaridt lendtzmannen,
hwilket skulle skiee i Traheridt, ditt
dit Swen kom ifrån Kylhult öffuer
drucken, och säger Märit han bleff sittian
des på torbencken, heela natten kiöpte
öll och drack natten öffuer, och sedan
gick i stugan sedan det war liuus
67r dagh, och lade sigh i kläden på bencken och
lågh widh pass en timma sedan redh hem.

Samma dagh framfördes Inger Påffuels
dotte, i Ifla, och bleff aff konungz fogode be
skylladt at hon hade låtet sigh belägra, föt
barn och mört, nu bekienner för:de Märit
at hon ähr belägrat aff sin fästeman Jon
Månson i Öslöff, hwilket skiedde mån
dagznatten, påskamåndagh 1622 och tå
war hon inthet troloffuat. Dernäst sön
dagen [..] trinitatis belägrade han hen
ne andre gången, och bekienner at hon
lågh hos honom vthij 2 nätter, och tå säger
hon sigh bliffua haffuandes och sedan der
effter den 13 Augustij 1622. Och effter
denne bekiennelsen haffuer hon warit
med barnet i 8 weker, men sedan be
kienner hon at en annor drengh, som
tiente i Toffta, Nils Faiason beläg
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 347 / sid 67 (AID: v49314.b347.s67, NAD: SE/VALA/0382503)