Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 309 / sid 29 (AID: v49314.b309.s29, NAD: SE/VALA/0382503)
28v Kom för retta Bencht Madtzon i Flattinge
och witnade om den almenningh, som inta
gen ähr till wälb: Christiern Lillies gård
och säger at halfparten aff den intechten
ähr almenningh och ähr skiedt crongården
förnär.

Item witnade och Per Jonson i Sunnett och
witnade at i den förra danska feijgden aff
brende fianderne Halsiö by. När feijgden
stiltes gåffuo frelsesmennerna - 6 år
friheet på deras gårdar, men cronan icke
mer en 3 åhrs friheet, der egenom bleff
cronegården öde liggiandes. Omsider
kom en bonde till landbogården heter Måns,
han begynte en intecht på hagan emillan
cronegården och frelsesgården, sedan
kom en caplan dit benembdh her
Gunnar, han togh mher till, och ingerde
it stort stycke, såsom och en skieppelans
lycka som war heffdat och vptagit till crone
gården, och nu haffuer giert vthij cronetompt
an. Item clagades och thuenne skatta
29r skattaheman der i Halsiö by, haffua och
gert cronohemanet förnär, och den ene skat
tebonden flot sin lada in på cronetompten så
som och tiluellat sigh någre ägor.

Samma dagh kom för retta Bonde Oluffson
i Qwänarp, och clagade, at wälbördigh Jöns Jö
ranson och hans son, wälb: Arffwidt Jöran
son wåro i Qwänarp, hos hans bönder, och bette,
och lanbonden tiurade deras häsar vth,
och en häst på skattabondens ägor, då gick
skattabonden bort och togh hästen och förde
affsides, och giömde, doch kommo Arffuidt Jöns
onns tiänare, Tutaridtz Månsen, och Jöns
Jöransons tiänare, Jöns medh wredtzuerkan
vthij Bonde Oloffsons gårdh, medh dragne wer
ior, öffuerfullo bondan som sat och giorde skoo
och hade en skotrå öffuer armen, Måns och
Bonde föllo hwar annan i halsen, och kommo
omkull widh gården, och qwinfolken, höllo
Jöns som hade en dragen weria, när han
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 309 / sid 29 (AID: v49314.b309.s29, NAD: SE/VALA/0382503)