Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 353 / sid 73 (AID: v49314.b353.s73, NAD: SE/VALA/0382503)
72v han lägrade henne för en han fäste henne,
men senaste gången bekienner han att
han lägrade henne om helliga trefaldig
hetz söndagh 1622.
Men för:de Ingerd Påffuelsdotter bekien
ner at en annor drängh Nils Faiason henne
långdt tilforrene belägrat haffuer, nem
ligan i fioll 1621 i siunde weka och sedan
michelsmesse 1621 och sedan så offta han
kom sigh widh
Nu haffuer Ingridt warit haffuan
des och skils widh barnet den 13 Augustij
1622 och vpbrendt fosteret, det hon säger
icke haffua gådt wedh mer en vthij 8 we
kor.

Samma dagh kom för retta Ebbe Jönson
i Kylhult, beklagandes at hans gårdman
och sösterman, Suen Ebbasons barn hade
omkull riffwit en höstak i rengnwäret
och förderfwat höet, nemligan Thormar
73r Swenson hwilken ähr 10 åhr gammall, så be
wistes at peijkens moder slogh honom medh rijs,
sedan när Ebbe tycktes han icke fick hogh nock
togh Ebbe och slogh honom det mäste han för
måtte det Ebbe bekienner. Derföre bleff
det affsagdt at peijken noghsampt thett
skalkastycket betaladt hade.
Till det clagar Ebbe Jönson at Suen Eb
bason hade giordt nijdingzwerk på en lijda, och
bortskuret eggen i en sten, det han och be
kienner.
Item bekienner och Ebbe Jönson at Swen
Ebbason hade giordtt honom hemgångh, gådt
medh beråt modh i fulla wrede, till Ebbas
ferstuge döör, med en spent bössa, och vnsa
de Ebbe såsom och mante honom vth, hotan
des honom till liffuet, det Suen Ebbason
bekienner, derföre sakfeltes han effter
det 5 Cap: i Eedtzöre Balk till 40 marker.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 353 / sid 73 (AID: v49314.b353.s73, NAD: SE/VALA/0382503)