Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 358 / sid 78 (AID: v49314.b358.s78, NAD: SE/VALA/0382503)
77v för:de Jon will gierna echta och vptaga denne
senare som han haffuer hafft barn medh,
hwilket honom aff capitelet icke tillåtes.
Och effter troloffningen ähr effter lagen
och werdtzligh ret, god och gill disputeras om
icke drängen haffuer bedriffuit hoor.
Doch leckewäll bliffuer saken skutin till
capitelet, at först dömma om trooloffningen

Kom för retta Boo i Hengarp och gick sin
vthfäste laagh at han icke haffuer stu
lit fiskar aff anners fiskereder.

Edamennerne  
Boo i Hengarp Nils Oloffzon
Erland ibidem Lars i Lund
Gudmund Jonszon Bencht i Elinge

Denne eedh bleff gången och Boo fridömbdt

Samma dagh kom för retta Sone i Ker
näs, Sissa i Ösiö med deras nembste
78r slecht och bördamen, beklagandes at en be
nembdt Clemet i Elmptåsa, haffuer ihiäl
slagit för:de Sisses man Nils Sonason, huil
ket skiedde nu iempt 2 åhr sedan, och drå
paren hade alt sedan gått widh skogen.
Och på det denne gerningh måtte komma
taill laghligh ransakan haffuer dråparen
bekommit legdh till tingh och ifrån, i sit
behåld igen, och ähr nu tilstädes kommen,
och haffuer dråpet sigh sålunda begiffuit som
antecknat ståår, Lasse i Finhult såsom it witne
effter suoren eedh sålunda berettat haffuer,
der tildrogh sigh at den som döden leedh giorde it
arbetisööll, dit han hade budit någre aff sine
grannar, så hende sigh om afftonen begynte
tuå vnga drengar, Börge Jonson och Bonde
Jonson tretta sin emillan, och Bonde som sat i
benken slogh till Börge som sat på sätet, med
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 358 / sid 78 (AID: v49314.b358.s78, NAD: SE/VALA/0382503)