Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 303 / sid 23 (AID: v49314.b303.s23, NAD: SE/VALA/0382503)
22v Tå gaff Nils Anderson sigh fram och
wille hielpa honom, då vende Jacob til ho
nom med werian säiandes, din skielm
will thu hielpa honom, och medh det samma
kom bonden ådt stugan, och ingen drista
de sigh till att fölia, eller honom vndsettia
Jon Nilson i Skoghzgårdh witnade, att der
syntes it huggh i stolpen, och 3 huggh i
bordet. Detta bleff vpsat till widare ran
sakningh.

Samma dagh kom för reta en vngh dräng
Nils Jönson i Bohult, hwilken ähr kommen
i röchte för en piga Nills Pädersdotter,
tilfellet och ordsakan, at de funnes tilho
pa vtij Askenäsa gierde, det och parterne
bekienna, at dee ther oförmodandes möttes
ådt, men dee näka till någon gerning,
och effter både parterna näkia, och [..]
icke witne, och Lasse i Torp som kom till
dem i gierdet haffuer giordt sin salig
hetz eedh, at han sågh med dem ingen oäre,
eller någor licknelse till lösachtigheet
derföre bleffuo dee frijdömbde.
23r Samma dagh framsteltes för retta, An
ders Panck i Loffzgården hwilken haffuer
hafft widskap och omgenge medh en tiuff
Nils Månson, och kiöpslagat medh honom,
och sedan giömpt och dolt i sin huus och skogh en
hop tiuffuerij vnder en företop, thet för:de An
ders bekienner, Item ähr och Anders Panck
beröchtat at han sielf triddie skulle haffua
stulit något godtz i Rataridt. Noch vthij
Werset
der möcket godtz bleff stulitt
för hwilket godtz han och ähr mistenchtt,
derföre lades Anders Panck i häredtz
fengzle till widare kundskap och ransakan.

Kom för retta Amundh i Lindhultt,
vthfäste en 6 manna eedh, at han betallade
S Swen Suenson oxar - 3 str för
det giellet och löfftet som han gick vthij
hos Oloff Kremmare, i Laholm, till
nästa tingh, och när Amundh haffuer
gått och giort lagen, skall Swen
Sona
sons arffwingar betalla gellet.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 303 / sid 23 (AID: v49314.b303.s23, NAD: SE/VALA/0382503)