Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 346 / sid 66 (AID: v49314.b346.s66, NAD: SE/VALA/0382503)
65v Vthij Siuhult finnes en Börke vthiordh renter
smör - 1 lb skall vthbrytas och synas om hon
kan byggas och tagas ifrån skattegården
Örneholmen ähr - 1/3 skat ligger inne vthij
en frelses gårdh Örneholm, hörer wälb. Bencht
Sperre till, skall vthbrytas och serdeles byg
gas

Kiörkeheman
En vthiord Örneholmen renter smör ½ lb
ligger i frelsesgården Örneholma, skall
vthbrytas

Giöteridtz sochn

Nembden  
Per i Lillarydh Jöns i Kiellekiöp
Nils i Wereberga Arffwidtt i Hylta
Swen i Ternhult Aszar i Kiäringalijda
Suen i Skaffta Ebbe Jönson lendtzman


Cronetorpare
Sigge i Wereböke renter smör - 1 lb [..]
päningar - 1 marker  [..] peningar - 1 ½ marker dagz:w
- 1 åhrlige häster - 2 Konungz - 1. Detta
bleff tillöckt och pålagdt smör - 1 lb St:
peningar - 1 marker. dagazwerke - 1 noch
66r noch åhrligit. Sedan i owissa perseglar
för en half gårdh, Spannamåll ½ tna.
Sedan i Stuffhult tilöchtes smör - 1 lb
St: peningar - 1 marker. dagz:ue - 1 Spannamåll
- ½ tna. Sedan i owissa perseglar för ½
croneheman

Hampneda sochn

Nembden  
Måns Botelson i Horn Per Nilson i Ösiö
Ebbe i Hiulsnäs Jeppe i Kuggaboda
Gisle i Tranhult Suen Nilson i Ifla


Liunga sochn
Roninge, Kuggaboda, Skiellesnääs, denne alle
skola synas och skiärskodas hwadh dee kun
na giöra skiääll före.

Samma dagh kom för retta it qwinfolk
benembdt Merit Jönsdotter i Prästebygdh,
och bleff aff fogden anklatag at hon haff
wer folgdt denne förrymde knechtar Måns
Pipare sin broder i skogen, och burit till
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 346 / sid 66 (AID: v49314.b346.s66, NAD: SE/VALA/0382503)