Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 320 / sid 40 (AID: v49314.b320.s40, NAD: SE/VALA/0382503)
39v
ringeste rett till för:de gård, derföre dömbdes
oxarna tilbakas, och Nils i Kylhult skulle
betalla oxarna

Per Nilson i Ösiö en skattabonde klagar på si
na och alla sina grannars wegnar, at salig
wälb: Erich Kyles lanbo Jon Torkelson i
samma by, haffuer bygdt en qwarn, alla gran
narna emot, och dem till skada och begiära
syn.

Samma dagh framlades i rettenn it för
seglat kiöpebreff, giffuit aff Ehrlig och
wällärd man her Måns Jonae i Oensiö, för
mälandes att Måns Carlson i Brånalt i Ku-
ere Sochn i danmark bekienner sigh godhwe-
leligen sålt haffua, Nils Nannason i Abbes-
hult en ½ aff Abbeshulta gårdh, och haff-
wer derföre upburet vthij got tyst myntt
peningar – 22 dlr. både för arf och ethlöf-
wet, och haffuer giffuit Häradtzhöfdingen
bortskiötta,  Item Lars i Broddalt ful-
mechtigh på för:de Nils Nannasons farsöster
Anna Larsdotters wegnar, och bekiende
at hon godhwilleligen sålt haffuer för:de
 
40r
Nils hennes arfwelodtt, vthij för:de gårdh, och
haffuer derföre upburet – 16 dlr. och löper
1/5 aff heela gården /: Märit Suens dotter:/

Samma dagh kom för retta en aff häradtz
Nembdh, Nils Bugge i Skaarp fulmechtigh
på alle dessa Effterskrefnes wegnar, och 
bekiende at dee godhwilleligen sålt haffue,
Jon i Snellzböke alle theras arfueloter
vthij Snelsböke gård, såsom Jon vthij bhoor,
och haffua derföre vpburet Lares i Lång
hut haffuer bekommit 1/5 aff Långhult
för 1/6 aff Snelsböke, och effter Snels
böke ähr bätter, derföre haffuer Jon giff
wit tilbytes peningar - 30 dlr Nils i Alta
böke haffuer bekommit jord i Altaböke
till 20 dlr och des förutan peningar - 20 dlr
Per i Fägrult peningar - 20 dlr på sins
hustrus Ingrid Påffuels dotters wegnar.
Här förutan haffuer Jöns hustru Nilla
Påffuels dotter sin arfuelod i samma gård,
så at Jon med sin hustrus arff och kiöp
äger 1/3 aff heela gården.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 320 / sid 40 (AID: v49314.b320.s40, NAD: SE/VALA/0382503)