Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 334 / sid 54 (AID: v49314.b334.s54, NAD: SE/VALA/0382503)
53v Samma dagh kom för retta Ebbe Jönson
i Kylhult, hwilken haffuer skielt Per Jönson i
Elmtås
a
, som war herredagzkarll till Stock
holm 1622 för en tiuff och skielm. at han annor
lunda skulle haffua handlat medh häredtz
signät en det borde, och lät vnderteckna en
hop witnesbörder, och sedan beluget sigh till
hans konungh M.tz breff, på en 1/4 skattahem
man, in vnder sin skattagårdh, och låtitt
vthkasta it häredtz bewijs lijka som dett
hade warit giffuit här aff häradet, och
vnderslagit häredtz signät det Per
Jönson bekienner, och säger at Per Larson
skreff. Item bekienner och Per Jönson
at han vpbrende de clagepunchter och ful
macht som häradet honom betrodde, och lät
i Stockholm anteckna andre i staden igen
och der vnderslogh häredtz signätt.
Item framlade och Per Jönson för retta
et sochne bewijs vnder Agunneridtz
54r sochne signät, giffuit aff hans soon, Fren
ne Päderson en förrymdt skielm, karll huil
ken sigh här i häradet förborgat haffuer och
sedan förrymbdt rijket, liugandes och bedra
gandes monge både inrikes och vthrijkes, medh
hwilket breff han hafuer beklagat häredtz
höffdingen Nils Eskilson.

Anno 1622 den 21 Augustij
stodh en laga häredtz syn emillan Faghrult
en frelsesgårdh på den ena sidan opå hwilkens
anpart den edle wälbördige Nils Siöbladh till
Maresholm, och Rönnäs, och wälbördigh Jöns Bencht
sin till Lästa wåro aff rettan jordägande
edle wälbördige Bencht Jönson till Lästa,
fulmechtige och myndige, och Trinshult en
frelsesgårdh, Item Lammakulla occh Ragnilla
kiöp, thuenne skattaheman, på den andra si
dan, och war ehrligswijs och wälförståndigh
man Esbiörn i Lönshult fulmechtigh och myndig
giordt aff rettan iordäganden till Trinshult,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 334 / sid 54 (AID: v49314.b334.s54, NAD: SE/VALA/0382503)