Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 335 / sid 55 (AID: v49314.b335.s55, NAD: SE/VALA/0382503)
54v den edle wälb. Christiern Lillia till Elm
tarydh, och på skattaböndernes wegnar
konung M.tz alles wår nådigaste konungz
och herres fogde och befalningzman i Syn
nerboo häradt, ehrligh wälförståndigh och
försichtigh Peder Oloffzon till Qwäning
arp sampt och sielffue jordägande.
Och war denne trettan och tuistige ähran
de emillan Faghrult och Trinshult effter
noga ransakningh, och gamble mens berettel
ser, der aff förordsakat at en benembdh Esbiörn i
Faghrult en godh ehrlig skickeligh danne
man, som haffuer det loffordh på sin döda mull
aff grannar och någrannar, at han altid söktt
fridh enigheet och wenskap haffuer hafft en
gammall häffd öffuer en åå som rinner emillan
Faghrult och Trinshult, in på Trinshulta by
amåll, och klöffuatrådh, allena till timber
högge och inthet annat bruuk, hwilken
häffd mer synes för bön wenskap och skyl
skap, haffuer sin begynnelse en aff nå
55r någor ret, vthaff dem som i Faghrult haff
wa boandes warit. Dy thet bewises att dee
gamble affdöde folk som i Faghrult och Trins
hult
haffua boandes warit haffua warit
söskonnebarn, och dee som nu leffua och ähre
skilgachtige nemligan Jon Esbiörnson i
Faghrult och Lars i Trinshult ähre skylde
till fierde man. Vthij midler tidh när Esbiörn
i Faghrult icke hade lust at bruka kierredh
vtan mente at det hade bätter fördeell och
nötta medh sigh at fella rösleskogh, gick så
till Clemmet i Trinshult begiärandes för
loff at hugga itt röslestycke i hans mark, det
honom bleff för bön och wenskap tillatit, och
samme gångh höggh widh pas - 1 ½ skeppeland
det nembden synt och skierskot haffuer.
Annor gångh kom Esbiörn i Faghrultt
till Clemet i Trinshult och badh honom om
mer rösleskogh, då swarade Clemet neij, iagh
haffuer sielff drengar, de förtrytat iagh
will behålla min felleskogh der medh affstod
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 335 / sid 55 (AID: v49314.b335.s55, NAD: SE/VALA/0382503)