Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 338 / sid 58 (AID: v49314.b338.s58, NAD: SE/VALA/0382503)
57v rösleskoogh och annor nötta medh tieruedh, och
hwadh nampn det haffua kan, och inthett
bruka eller åuerka med mindre han haff
wer loff, och lega för sigh, der emot aff
stodo de vthij Trinshult Lambakulla och
Ragnillakiöp den gamble ret som dee för
mente sigh haffua til ägn som ingripit war
till Faghrult och lågh wästan åhn, at samma
engh skall här effter lyda och ligga oklan
drat till Faghrult ewerdeligan. Här
om rechte de edle welbördige wijsa och wäl
förståndige gode men som på begga sidor wo
ro fulmechtige, deras hender tilsammans
deslijkest och parterna som saken angick at det
skall wara dem emillan en förlijkt och aff
tallat saak nu och tilkommande tidher.
Hwilken förlijkningh aff laghläsaren och
häredtz nembdh, strax bleff krafftigh och
stadigh dömbdt och ovplöseligh till euerdeliga
tider, ordsaken att han aff dem alla som i
saken interesserade wåro, så frijwilligh
58r så frijwilligh och med alles deras goda jaa och
samtycke giordt och beslutat ähr, och till yter
mera krafft och stadhfästelse at den förlijkning
obrodtzeligan hållas skall, haffuer den edle
wälbördige Nils Siöbladh till Maresholm
och Rönnäs detta breff medh egen handh och
signät bekräfftat, Deslijkast befalningz
mannen ehrligh och försichtigh Per Oloff
son och Esbiörn i Lönshult, medh deras sig
näter och egna hender. Jemuäll och Nils
Eskilson vthij häredtzhöffdinge staadh sit
iandes med egen hand och signäter såsom och
häredtz nembdh medh deras häredtz in
segell, datum ut supra.

Anno 1622 den 21 Aprilis haffuer hä
redtzfogden här i Sunnerboo häradt, ehrligh
och förståndigh Päder Oloffson till Qwäning
arp kallat en häredtzsyn på it crone nybygge
och torpastelle Granvdda hwilket widh pas 16
åhr sedan bygdes och bleff Anno 1607 skat
lagdt för 1/4 cronoheman, och strax der effter
aff edle wälbördigh Nils Nilson till Säby
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 338 / sid 58 (AID: v49314.b338.s58, NAD: SE/VALA/0382503)