Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 357 / sid 77 (AID: v49314.b357.s77, NAD: SE/VALA/0382503)
76v
frelse Nortorpa - 5 str - 15 marker
Syndertorpa - 2 str - 6 marker
Esphult
- 3 str - 9 marker
Nils i Groaridt - 1 str - 3 marker
Erich i Boda - 1 str - 3 marker
Balkö
ö
- 6 str - 18 marker
Pelle Pas i Skogaridt - 3 marker
Per Håkonson i Fallarp - 1 str - 3 marker
Åke och Jöns i Fallarp 2 str - 6 marker


Samma dagh kom för retta Erich
i Rydh i Agunnaridtz sochn beklagandes
at Per i Wixö hade lätet sine giätter vp
äta en höstack, och war sålunda, at geter
na kommo på en holma, och gingo der så
lenge at watnet kringick holman, så
at dee inthet kommo der ifrån, och för den
skull vpåto getterna höstacken, såsom och
barken aff träen, det Per i Wixiö icke
77r

näka kunde. Item beskyllas och Päder
hade [..] kiendt sigh 2 str bockar i Århelt,
och slept till sina gietter, nu förebär Pär
at der war ingen gierdesgårdh omkringh hö
stacken, derföre bleff Erich pålagdt att
förskaffa sigh witne till nästa tingh, och
war i höstacken 4 las och nembden dömbde
at Päder skulle giffua för hwart las 3 marker.
Bekyllas och Per i Wixiö för hemgångh
i Deranäs hos Jon.

Samma dagh kom för retta en vngh drängh
Jon Benchtson i Åssen i Wåxtorpa sochn, huil
ken med sine föreldrars samtycke troloff
wade en piga Märit Jacobsdotter det hon be
kienner, sedan belägrade han en annor piga
Kirstin Jönsdotter i Tiaboda, och affladt barn
medh henne, hwilken gierningh de båden be
kienne, nu haffuer fästepigan vpsagdt sin
troo, och bekommit skilgebreeff, och drängen

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 357 / sid 77 (AID: v49314.b357.s77, NAD: SE/VALA/0382503)