Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 333 / sid 53 (AID: v49314.b333.s53, NAD: SE/VALA/0382503)
52v Thure Sperre fulmechtigh på wälborne
sins broders her Johan Sperres wegnar, att
hålla en syn på en intecht som saligh man
här Peder Magnij, fordum kiörkeherde i Ång
elstadh, för någre åhr sedan hade intagitt,
och ähr sålunda ransakat, at en gammall fog
de Axell Jönson brukade och besadt thuenne
gårdar, i Nälinge en frelses gårdh och en
skattegårdh, opå samma tidh intogh han
en hesthaga och brukade i sin liffztidh.
Effter hans dödh gick här Päder nidh i
hesthagan, der han inga ägor hade, och in
gierde ett ale kier och oprödde till engh som
nu renter 4 las, och befans at der ligger
faste råmerke emillan Angelstadz bya
mååll och Neglinges byamåll, derföre
borde här Päder icke gå öffuer sådan
råmerke, och in på en annors grundh att
intaga engh. Och all den stundh detta
ähr skiet i manna minne och häfden
53r ichke ähr gammall eller vhrminnes derföre
dömbdes engen ifrån prästegården till
Neglinge
s by, till ewerdeligh ägendom.
Men en annor engh benembdh Rosendals
engen, som lågh i skattegårdtz engen,
som effter gammall mans säga haffuer
legat till prästegården, det icke nekas
kunde, bleff nu dömbdt ifrån skatte
gården till prästegården.

Anno 1622 den 13 Julij stodh
laga tingh i Sunnerbo häradt i Neglinge
öffuerwarandes konungh M.tz befalningz
man ehrligh och wälförståndigh Peder Oloff
son, sampt häredtz nembdh.

Nemden  
Esbiörn i Lönshult Måns Botelson
Lars i Alenskiöp Ebbe i Hiulsnäs
Anders i Berghem Nils Bugge
Lars i Broddalt Gisle i Tranhult
Anders i Bråna Oloff i Holegården
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 333 / sid 53 (AID: v49314.b333.s53, NAD: SE/VALA/0382503)