Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 284 / sid 4 (AID: v49314.b284.s4, NAD: SE/VALA/0382503)
3v sedan till siös vp till Nyehampn i Wästra Ha
ninge sochn, der landstegh krigzfolkett och der
ifrån förrymde han sin phan, giffuandes sigh
hit nidh i häradet igen, och alt här till gåt
i skogh oh skyll. Nu haffuer han sedan han
kom hit nidh i bygden giffuet sigh vth till att
stiäla, nemligen ifrån en bonde Clemet i Beck
2 par förgylt spenne wärderandes för 2 dlr,
et huffuodkläde got för - 2 marker. Item haffuer
och för:de Nils Månson stullit ifrån Swen
Jönson i Elinge en förgylt sölffuerkiedia
wärderat för 12 rigz dlr, skieder 4 str om
14 lodh spenne förgylt - 3 pr förgylta ringar
3 str, reda peningar - 15 ½ marker. engelska byxer
för 2 dlr. När han wille stiäla i Elinge war
han till giäst hos en annor knecht Måns Jönson
i Elinge hwilken samma tidh rymt hade.
Eblan annat de tallade, sade Nils Månson, wij
haffue nu både rymt och föruerkat wårt lijff,
och haffuom inthet i förråd at försona oss med,
west dy ingen lägenheet huru wij kunne
få peningar, då skulle Måns Jönson haffua
4r swarat, min granne haffuer peningar noch, vth
wiste honom all lägenheet hwar godtzet skulle fin
nas, dit gick Nils Månson julanat och bortstall
alle denne för:de perseglar, dem han bar till Måns
Jönson, lät honom see hwadh han stullit hade, och gaff
Måns Jönson en sölffuerskieedh, och it paar spenne.
Här till nekar Måns Jönson i Elinge. Item
bekienner och Nils Månson i Elinge at han tien
te captenen för drengh, och när han fick capte
nens Jahan Nijrodtz welkor at låta lega
sigh togh captenen aff de 70 dlr peningar
- 20 dlr, och der för vthan aff Nils Nilson som
legde peningar - 10 dlr. Item haffuer och
för:de Nils Månson stulit it förgylt spenne för
peningar - 6 marker, thet han sålde Anders i Råakiöp
i Torpa sochn för enn bössa. Item stall och itt
räffskin ifrån Päder i Romborne, noch een
barkat kohudh från Suen Stenson i Boarp,
och en annor knecht Per Nilson i Torarp war
medh i rådh at stiäla huden, haffuer och stulit
ifrån Anders Simonson i Romborna, en gam
mall leisk kiortell, en engelsk tiortell och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 284 / sid 4 (AID: v49314.b284.s4, NAD: SE/VALA/0382503)