Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 325 / sid 45 (AID: v49314.b325.s45, NAD: SE/VALA/0382503)
44v Wälborne herre her Ture Sperre
till Erichstadh clandrar någre Erich Ky
les godtz torp förmelandes at de ähre bygde
på Erichsta ägor, begiärandes syn till Mich
elsmesse tingh, derföre skall skriffues
S. Erich Kiyles fru till

Item begiäras och syn emillan Tykaboda
Washult
och Höredtz by.

Karin i Boaridt hade en frå
ga till retten om hon icke måtte behålla
halffparten aff de böter som vthfästes
för hennas man. Så effter det bewistes
at barnen wåre mångh och icke förmåtte
tiäna deras födo, vtan moderen moste dem
med stoor möda föda och kläda, derföre
dommer retten at hon må effter denne
landtzens sedwano effter dett lösören är
behålla halffparten, och skall hon först
på sin andell behålla den sösterloten som
45r hon fick i iorden, och sedan lösöre till half
parten gällen och betallader ähr.

Samma dagh kom för retta Nils i Bråtalt,
och clagade at han hade bortstat som son Nilsz
Nilson pas 12 åhr gammall till en skredda
re, Per Person, at lära embetet. Så hende
sigh at Per Pederson och Erich Päderson hans
broder, och peijken folgdes ådt ifrån Torpet
i Markaridtz sochn, der de hade sömmatt,
och sedan drucket natten öffuer, och skräd
dera poikerne lågo och soffuo, när det war
liust dager, gick Per Pederson vth och wech
te pökerne vp, och på wägen emillan Torp och
Engebeck kom poiken i åhn och icke fans igen
för 9 dyngn der effter vthij Danmark.
Opå wägen på en gångestångh war en stock
som folck gick öffuer, när de kommo dit
säger Per Päderson at han badh peijken gå
omkringh vp till wägen. Då swarade den
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 325 / sid 45 (AID: v49314.b325.s45, NAD: SE/VALA/0382503)