Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 341 / sid 61 (AID: v49314.b341.s61, NAD: SE/VALA/0382503)
60v in till Tomhulta ägor wedertaga och inghen
fiska i wägen för dem andra lönligen eller
vppenbarligan hwarken i fiskeleek eller vtan
fiskeleek medh mindre de haffua loff och le
go för sigh, hwarken medh noot mierder,
vtan hwaar lite ådt sin lodt som honom tilbyt
ähr, hwilken annorlunda brukar fisket
en nu sagdt och förlicht ähr skall böta sina 40 marker.

Anno 1622 den 26 Augustij stodh laga
tingh i Berga åttingh vthij Holan, när
warandes konungh M.tz befalningzman
ehrligh och wälförståndigh Päder Oloffzon
sampt häredtz nembdh.

Anders i Bråna Jöns i Sickkinge
Oloff i Holegården Erich i Hielmerydh
Anders i Berghem Päder i Ågården
Per Benchtson Boo i Hoffdinge
Gisle i Tranhult Oloff i Eskelstorp
Suen i Halsiö Jon i Skogzgården
61r Samma dagh kom för retta Oloff i Brek
natorp och giorde sigh frij med denne effterskref
ne dannemen, at han icke war wållandes i Lareses
dödh i Tutaridt, eij heller gaff honom det såret
han fick i handen, som gick honom till dödtz.

Edamennerna  
Oloff i Brecknetorp Oloff i Eskelstorp
Jon i Fallennaueka Erland i Eka
Jöns i Brecknetorp Håkon i Röplösa
Nils i Horsnäs Jöns Wddason
Gudmund i Horsnäs Jon i Skogzgårdh
Per i Ågården Erich i Hielmaridt

Denne edh bleff laghligen gången och
Oloff i Brecknetorp fridömbdt för Lars
döddh i Tutaridt.

1/5 aff Brecknetorp       1/3 aff Boaridt 2
        1/4 Östragården Ifla 2
Tranhult 2     1/3 Ahrhult 2
Orbergh 2 frelse   1/4 Giöshult 2
Hampnedetorp 2        
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 341 / sid 61 (AID: v49314.b341.s61, NAD: SE/VALA/0382503)