Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 365 / sid 85 (AID: v49314.b365.s85, NAD: SE/VALA/0382503)
84v Ordningen på lantogz 1620
peningar - 7 dlr 14 öre 9 3/5 [..]
Ordningen på natlägers gerden 1620
peningar - 1 dlr 7 öre 5 ½ [..]
Summa 8 dlr 21 ½ öre.
Vthskriffningzgierden - 11 öre
Bygningz peningar - 14 ½ marker
Krutbruket - 7 marker 3 öre
Löper på en heell gård alla owissa perseglar
p. 1620 - 14 dlr 3 öre 9 3/5 [..]
Oppå lantogszgierden och natlägesgerden
gierden haffuer Gudmund Gudmunson
vpburet öffuer ordningen peningar - 26 ½ öre
haffuer Gudmund affdragit på huar
gårdh för Pole peningar - 4 öre for hwar
gårdh, Så rester en nu som Gudmund
haffuer öffuer ordningen peningar - 22 ½ dlr
85r Noch haffua bönderna vthloffwat skriffwa
ren Anders Månson en skieppa haffra aff
hwar gårdh, thet the bestå willia löper pe
ningar - 4 öre. Så bhör Gudmund betalla
hwar fulsitten gårdh peningar - 18 ½ öre.
Det dömbdes Gudmund till at betalla thet
han och vthloffwade.

Per i Eka framkallades för Liungby
Kånna
och Tutaridtz sochner, der han lendtz
man warit haffuer, då bewiste Gudmund
Gudmunson at han hade recknat medh
lendtzmannen effter H.K.M.tz ordningh
derföre bhör lendtzmannen swara almogen
om han mher vpburit haffuer en honom bhör,
men bönderne i förbenembde sochner hade
inthet at beswära sigh emot lendtzman
nen för:de Päder i Eka.

Hwadh anlongande Traheridtz sochn,
så bewistes sålunda, at bönderne sielfua
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 365 / sid 85 (AID: v49314.b365.s85, NAD: SE/VALA/0382503)