Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 350 / sid 70 (AID: v49314.b350.s70, NAD: SE/VALA/0382503)
69v
Jöns Jeppason i Rydh Anders i Bråna
Ebbe i Hiulsnäs Gijsle i Tranhultt
Måns Båtelson Anders i Berghem
Lars i Alanskiöp Per Benchtson
Nils Bugge i Skaarp Lasse i Broddalt
Oloff i Holegården  


Samma dagh kom för retta edle wälbör:
Oloff Stråle till Ekna och clandrade 2 lb
smör renta vthij Bockaboda gårdh. Nemligan
1/3 aff heela gården, hwilken 1/3 en benembdt
Christiern Larson, och Oloff Larson, haffua
sålt wälb: Nils Siöbladh 1620. Och deras
fader tilförrene för 20 åhr sedan sålt wälb:
Magnus Stolpe och fru Estridt till
Simmersnäs och derföre vpburet en half
skattagårdh Herstabööke, och 30 dlr pä
ningar, der opå finnes Oloff Larsons och
Christiern Larsons bewijs, och fru Estridt
till Simmersnäs, hade Långe Jöns der
70r 2 lb renta i Bockaboda, och effter hennas dödh, hen
nas arfwingar. Nu bewisas at för:de Christiern
Larson och Ooff Larson haffua sedan som för:t
1620, sålt föreskreffne 2 lb renta i Bockaboda
till wälb: Nils Siöbladh, för ethundrede daller
suenska och loffuat at willia stå i hemuall.
Derföre effter för:de Christiern och Oloff offta
stemde ähre at swara i denne saak, och dee haff
wa inthet welat komma, hade man denne gången
hafft skiäll nogh, at inwijsa wälb: Oloff Strå
le till godtzet, men på det dee sigh icke skolla be
swara, bleffue de enu stemde till Wexiö till Birgittae
till laghmanstinget, der förswara deras kiöp
slagan, hwadh dee tå icke willia komma skall
dömmas på saken. Item bewistes och att
w. Oloff Stråle hade stempt walb. Nils Siö
bladh och sendt honom strenge breeff tre we
kor för detta tinget.

Samma dagh kom för retta wälb: Jöns
Joranson till Fylleskogh, och framlade i retta
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 350 / sid 70 (AID: v49314.b350.s70, NAD: SE/VALA/0382503)