Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 361 / sid 81 (AID: v49314.b361.s81, NAD: SE/VALA/0382503)
80v fattas 16 dlr antingen det ähr skiet aff
förgietenheet, eller och glömsko, eller aff
ilfundigheet, kan retten icke weta, men
effter det ähr clart at oxarne vpburis för
- 64 dlr dömmer retten at Frende må
bekomma fulkommeligit qwittens, eller
de 16 dlr igen, som han aff qwitenset
vthlyckt haffuer effter Frende dem
betalladt haffuer.

Samma dagh kom för retta lendtzman
nen Måns i Remnehyltan och sigh bekla
gade at wälb: Erich Månson haffuer qwar
sat hans bohaagh för Elgzborgzlösen, och
wiste sigh icke haffua så stoor räst som
de kraffde.
Och för den skull här i retten fram
lade Per Erichsons sidsta giffna rest
lengdh lydandes på 71 1/4 dlr dateratt i
Kånna
den 20 Julij 1620. Sedan
81r Sedan finnes denna effterskreffne leff
reringh. Per Erichson 10 ½ dlr der opå hans qwittens
dat Rysby, den 9 Nouemb: 1620. Noch wälb: Erich
Månson peningar - 10 dlr der Erich Månsons
qwittens dat Liungby den 13 Martij 1621. Noch
leffrerat Per Benchtson 44 dlr 2 ½ marker der oppå
Per Benchtsons qwittens, dat i Wexiö den 27
Februarij 1622. Summa lefrerat 65 dlr 4 öre.
Så rester peningar - 64 dlr 4 öre.

Wälbördigh Nils Päderson Sölfuersperre clan
drar en gård i Rydh som wälb: Anders Grijp
innehaffuer.

Item clandrade wälb: Oloff Stråle it cro
netorp, Ernhult liggiandes på Tesås skogar,
och berettar at det tilförrene haffuer legatt
vnder frelset, och finnes infördt vth 1604 åhrs
jordebook.

Samma dagh kom för retta en löskåna
Ingridt Påffualsdotter i Eka och bleff aff
befalningzmannen clagat, at hon skulle
haffua 2 gånger warit haffuandes och i otidh
skildt sigh ifrån fosteren och dem förgiordtt
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 361 / sid 81 (AID: v49314.b361.s81, NAD: SE/VALA/0382503)