Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 312 / sid 32 (AID: v49314.b312.s32, NAD: SE/VALA/0382503)
31v
Suen Pederson i Brealt i Lihultz Sochn, Måns
Pipare i Giöteridtz Sochn, Såne Jönson i Myre
rås, Sigge Nilson i Häralt, Måns Jönson i Elinge,
Steen i Ramnäs.

Åter framlade wälb: Jöns Joranson en gammall
räst lengdh, hwilken Erich Larsson cammer
skriffuaren, hade påskriffuit en hop lendtz
och fierdingzmen här i häradet och andre till
hwilken räst lengdh bleff offenteligen tilför
rene näkat här på tinget, och bewisat at Erich
Larson samma peningar tilförrene qwitteratt,
hade, och der som rästen war påskriffuit, wiste
der inthet aff, eij heller hade ther till någott
mantall, vtan resten bleff funnen osanfer
digh, bleff för den skull tilförrene affsagt
at Erich Larson skulle komma och bewisa
sin räst, och giöra lengden goda, och de som sigh
icke kunna förswara måtte betalla, dett
Erich Larson icke giöra wille. Derföre bleff
en nu samma räst lengdh ogillat, in till hon
bliffuer af Erich Larson godh giordt och han re
deligen kan bewijsa rästet.
32r Samma dagh kom för retta Per Bencht
son i Romborne, och clagade at Per Benchtson i Äpla
näs haffuer effter Per Markusons fulmachtt
vthkrafft aff honom peningar 20 dlr. Och när Per
Benchtson kom och kraffde gick Per Benchtson
medh honom till Lillarp, och länte aff Johannes
10 slagne swenske dlr. Sedan en bössa om 18 marker,
och Måns i Romborne - 18 marker och icke betallade
Per Markuson mer en 8 dlr, och 12 dlr 
haffuer han inne hoos sigh, derföre bleff så aff
dömbdt at Per Benchtson skall betalla igen
12 dlr.

Samma dagh kom för retta Päder Anderson
i Åby och på sin broders Ambiörn Andersons weg
nar framförde denne effterskreffne witne,
nemligan Jöns Jönson i Trotteslöff Per
Carlson ibid Jöns Gudmunson i Biernaridtt,
denne haffwa tilforrene burit witnesbördh
om en sölfskieedh, som bortstals i Eplanäs
hwilken skieedh Gabriell Sperre till Sua
naholm i Danmark, skencktt för:de Ambiörn
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 312 / sid 32 (AID: v49314.b312.s32, NAD: SE/VALA/0382503)