Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 328 / sid 48 (AID: v49314.b328.s48, NAD: SE/VALA/0382503)
47v begiärar en retwijs syn, hwilken bleff i wer
ket stelt den 11 Julij.
När wij kommom på platzen emillan Stoora Ag
galt och cronegården och Lilla Aggalt ½ skat
tagårdh, då vthwiste dee i Lilla Aggalt
et stenmerke nedan fhör en åker brede
widh en börkerot hwilket doch icke war lijktt
något merke, sedan wiste de strax der hos en sten,
hwilken war vptagen aff åkeren och lagdh
på rhenen, på en annor steen, kunne icke ach
tas för merke.
Derre näst bleffue wij beledsagade ditt
som begge deras fridbende möttes ådt, och
der war en liten beck, och Stoora Aggaltt
hade gert öffuer becken. Der begyntes begges
deras häffdh. Sedan bewistes at fogden
emillan Stoora Aggalt och Lilla Aggalt
hade folgdt beckegången, dy der vpdrages
stoora stakar, een och ek, sedan kröker
beck
en suder och Stora Aggalt medh des ägor
östan fhöre och Lilla Aggalt wästan fhöre,
til et stenmerke der osemner både par
terne, och ähre wäll öffuerens, men sedan äh
48r ähre de skilgachtige, dy ifrån det stenmer
ket, wille de i Lilla Aggalt i öster söör
nid till en gammall hägd som haffuer stått
emillan Qwinnalt och Stoora Aggalt, der
lågo tree stenara lagde på jorden och icke
på stenar, eij heller effter något rett för
ståndigh mans huffuodt.
Men dee i Stoora Aggalt wille ifrån det
stenmerket som de båden gilla och gienastt
suder till den gamble hägden, som i gamble
dagar haffuer warit fridbudne för Aggalt
och Qwinnalt der de tå haffua ådt mötts,
för en Lilla Aggalt bygdes eller någon tidh
bygdt waar. Dy Lilla Aggalt ähr bygdtt
och vptagit aff Traheridtz fämark och
mulabete och icke aff Aggals.
Sedan clagade Kielle i Stoora Aggaltt
som boor på cronegården renter - 2 lb Toff
hult
en skattagårdh. Ekornhult 2 frelses
gårdar renter - 6 lb at sedan Traheridtz
både gårdar hade låtit bygga deras fämark,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 328 / sid 48 (AID: v49314.b328.s48, NAD: SE/VALA/0382503)