Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 323 / sid 43 (AID: v49314.b323.s43, NAD: SE/VALA/0382503)
42v desse bekiende sigh godhwilleligan såltt
haffua, Brodde Jacobson i Markaridt theras
arfueloter i Wlfhultz gårdh och haffuer den
yngre sösteren vpburit för 1/3 aff samma
gård peningar - 100 slagne hårda dlr
och den elsta sösteren Kirstin för 1/12 reda
peningar - 20 dlr och löper sigh ½ gården
aff Vlfweridt vndantagandes 1/12 aff samma
gårdh. Anna Carlsdotter.

Kom för retta Tuffue i Kiöphult och Per
i Misterult fulmechtigh på Lasses hu
strus wegnar i Fieraholma, N. Ingridt
Girmundtzdotter och bekiende at för:de
Lasse medh sins hustrus goda ja och sam
tycke goduilleligan sålt haffua Brodder Jacobson i Mar
karidt - 1/8 aff Mellangården i Marke
ridt, och derföre haffuer wpburit reda pä
ningar - 100 dlr och haffuer tilförrene
got lagafångz breff wpå 1/8 aff samma
gård, så at han äger fierdingen aff heela
gården, vndantagandes det han i samma gård
43r arft och skifft haffuer.

Samma dagh kom för retta Per Suenson
i Mistrehult fulmechtigh på desse effter
skreffnes wegnar, och bekiende at de godh
willeligen sålt haffua Erich Bodwidtzon
i Exhult 1/6 aff heela gården för:de Exhult
och haffuer derföre vpburit Nils Tuff
wason i Eloffztorp på sins hustrus Johan
nas wegnar - 12 ½ dlr Lars Jonson i Snat
teboda i Danmark - 3 dlr Jon i Gryshult
- 3 dlr Per Ekhult på sins hustrus Ka
rinas wegnar - 6 marker Måns i Weneböke
på sins hustrus Sissa - 6 marker Item Ha
rall Erichson för iord som pantsat war
- 3 dlr Summa 24 ½ dlr. Och haffuer för:de Erich
sielf arft 1/12 i samma gårdh, så at han äger
1/4 aff heela gården, /Britta Nils dotter/

Kom för retta Brodde i Markaridt ful
mechtigh på Swens wegnar i Giöshult,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 323 / sid 43 (AID: v49314.b323.s43, NAD: SE/VALA/0382503)