Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 354 / sid 74 (AID: v49314.b354.s74, NAD: SE/VALA/0382503)
73v
  cronan 13 marker 8 ortuger  
  målsäg: 13 marker 8 ortuger  
  häradet 6 marker 2 ½ öre 4
  häredtz 6 marker 2 ½ öre 4

Item beklagade Suen Ebbason Ebbe Suens
on här för retta en, skielm, der till han
wiste ingen skiäll vthan rettade sin
ordh, å första tinge, bekiennandes at han
ingen skiell stycke wiste medh honom,
derföre bleffue de förlickte här för retten
Item clagade Suens dotter Christiorn en
vngh piga at hennas morbroder Ebbe Jönson
sade at han skulle skiära håret ifrån henne,
så endock Christiorn icke hade witne, leck
wäll kunne Ebbe icke enskylla sigh bleff
wo och dee förlichte.
Och effter de altidh plägar tretta vpsattes
dem emillan vthij wite peningar - 40 dlr den
parten som wetandes och williandes aff
74r affbryter skall den vthgiffwa.

Samma dagh kom för retta Nils i Hag
alt, och effter sin giorde och nedlagde eedh, wit
nade at en lögerdagzmorgon ganske tideliga,
gick han till Vlfzbeck i den meningh han wille
låta koppa sigh, när han kom vth på wägen, hör
de han et hest roop, och wiste icke anners en
det war en räff. och lyddes widare och hörde
it annat roop, då tenckte han at något annat
kranckt hade warit i watnet och lyddes en
tå mera, tå hörde han 3 roop, emillan stocken
och becken som de gingo öffuer, och sedan hör
de han ingen, då affkiöt Nils sin bössa,
widh han affskiöt bössan, ropade Per Päderson
och skriade emot bössesmellen.
Nu bewistes at tree folgdes ådt ifrån Torp
och 2 kommo till bys, och den 3 bleff i lopet.
och Per Päderson som husbonden war, medh
sin broder Erich Päderson kommo till bydtz
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 354 / sid 74 (AID: v49314.b354.s74, NAD: SE/VALA/0382503)